Publikacje

WYKAZ PUBLIKACJI

Liczba ogólna 567, a w tym 52 – publikacje zwarte, 278 – rozdziałów w książkach, 186 – artykułów, 51 – recenzje ( z czego 43 w periodykach z listy filadelfijskiej)

 1. Druki zwarte (książki, podręczniki, skrypty)

a/prace wydane przed doktoratem:

 1. Rozbrojenie dla rozwoju. MON 1982. s. 171. (Współautorstwo z Pawłem Wieczorkiem, mój udział 7/8 opracowania);
 2. Ekonomiczne aspekty zbrojeń i rozbrojenia. PISM 1982 s. 112. (Współautorstwo z P. Wieczorkiem);

b/ prace wydane po doktoracie:

 1. Budżety wojskowe krajów NATO w latach osiemdziesiątych. PISM 1984, s. 135;
 2. Nowe realia gospodarcze produkcji zbrojeniowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, WAP 1987 s. 157;
 3. Zasoby pracy a integracja gospodarcza RWPG. PISM 1987. s. 80;
 4. Broń na sprzedaż. Kompleks militarno-przemysłowy a zbrojenia. MON 1989 s. 360;

c/ prace wydane po kolokwium habilitacyjnym:

 1. Determinanty przemian systemowych w Polsce, Pierestrojka, entente a próba systemowej rekonstrukcji w Polsce. PISM 1990, s. 233. (praca wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę z zakresu stosunków międzynarodowych 1990. Nagroda PISM);
 2. Szerokie otwarcie. Polska gospodarka w aktywnym otoczeniu międzynarodowym, s. 200, Volumen 1994;
 3. In Pursuit to Europe. Transformations of post-communist states 1989-1994. ed. B. Góralczyk, W. Kostecki, K. Żukrowska, Institute of Political Studies. Polish Academy of Sciences, Warsaw 1995, s. 158;
 4. Poland: Towards Increased Competitiveness and Development, red. K. Żukrowska, IRiSS Working Papers No.: 6, Warszawa 1995. s. 233;
 5. M. Levinson. Nie tylko wolny rynek. PWE 1994. (tłumaczenie z angielskiego)

12/ Conversion in Poland: the Defence Industry and Base Redevelopment, współautorstwo w P. Wieczorkiem, monografia, BICC, Bonn 1996;

d/ prace wydane po uzyskaniu tytułu profesora nadzwyczajnego

13/ Dostosowanie w sferze realnej gospodarki Polski do integracji z Unią Europejską, red. K. Żukrowska, IRiSS 1998, s. 170;

14/ Analiza i ocena wpływu integracji Polski z UE w sferze społeczno-ekonomicznej. Raport podzespołu 29, powołanego przez Komitet Integracji Europejskiej. Współredaktor opracowania wraz z C. Błaszczyk, S. Sudak. Warszawa styczeń 1998, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, s.301;

15/ Analiza i ocena wpływu integracji Polski z UE w sferze społeczno-ekonomicznej. Synteza. Raport podzespołu 29, powołanego przez Komitet Integracji Europejskiej. Współredakcja opracowania z C. Błaszczyk, S. Sudak, Warszawa, styczeń 1998, Rządowe centrum Studiów strategicznych, s. 53;

16/ Droga Polski do NATO, współautorstwo z P. Wieczorkiem, Bellona 2000;

17/ Transformations in Post-Communist States, ed. W. Kostecki, K. Żukrowska, B. Góralczyk, McMillan, London 2000, s. 309;

18/ Transformations in Post-Communist States, ed. W. Kostecki, K. Żukrowska, B. Góralczyk, St. Martin’s Press, Inc , New York 2000, s. 309;

19/ Economic Papers No 30, (redakcja numeru). Warsaw School of Economics. Institute for International Studies, SGH Warsaw 2000, s. 185;

20/ J. Barcz, K. Żukrowska (red.) Przyszłość Unii Europejskiej. Polski punkt widzenia. MSZ Warszawa 2001; The Future of the European Union. The Polish Point of View, s. 174;

21/ współautorstwo z E. Marciszewska, D. Kaliński, Modele ekonomiczno-organziacyjne w lotnictwie, w: Trendy rozwojowe w lotnictwie na początku XXI wieku. Referaty. Radom 6-7 września 2002;

22/ Polen-Europaische Union: Eine neue Perspektiive der Integration (w:) Die nEUn Geschter Europa, VAS – Verlag fur Akademische Schriften, Frankfurt am Main, 2002, s. 30-61;

23/  K. Żukrowska, D. Sobczak (red.) Eastward Enlergement of the Eurozone. Impact on trade, FDI and capital markets, SGH, Warszawa 2003, s. 234;

24/ K. Żukrowska, D. Sobczak (red.) Strategy of EMU Enlargement. Background, optimal chocies, consequences, SGH, Warszawa 2004, s. 251;

25/ K. Żukrowska, R. Orsi, V. Lavrac (red.), Fiscal, monetary and exchange rate issues of the Eurozone enlargement. A report, Instytut Wiedzy SGH Warszawa 2004, s.139;

26/ J. Ziemiecki, K. Żukrowska, Konkurencja a transformacja w Polsce. Wybrane aspekty polityki gospodarczej. SGH, Warszawa 2004, s. 197;

27/ K. Żukrowska, D. Sobczak (red.naukowa), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy, SGH,  Warszawa 2004, s. 539;

28/ K. Żukrowska, A. Konarzewska, External Relations of the European Union – Determinants, Casual Links, Areas, Instytut Wiedzy, SGH, Warszawa 2004, s. 210;

29/ K. Żukrowska, Hans-Dieter Jacobsen (red.), Policy Advice in the Process of Eurozone enlargement: markets and policies. A Report, Instytut Wiedzy, SGH, 2004, s. 126;

30/ K. Żukrowska, J. Stryjek (red.), Polska w UE, SGH Warszawa 2004, s. 444;

 

31/ K. Żukrowska (red.) Europe and Complex Security Issues, SGH Warszawa 2005, s. 352;

32/ K. Żukrowska, D. Sobczak (ed.) Uwarunkowania rozszerzenia strefy euro na Wschód, SGH Warszawa 2005, s. 604;

33/ K. Żukrowska, M. Grącik (red), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2006, s. 346;

34/ K. Żukrowska (red.), Unia Europejska i Stany Zjednoczone wobec wyzwań globalizacji, SGH, Warszawa 2006, s. 190;

35/ K. Żukrowska (red.), Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, SGH, Warszawa 2006, s. 148;

36/ K. Żukrowska (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys? Warszawa 2006, s. 638;

37/ K. Żukrowska (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej, SGH, Warszawa 2007, s. 263;

38/ K. Żukrowska (red.), Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską?, SGH, Warszawa 2007 s. 477;

 

39/ K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH, Warszawa 2007, s. 243;

40/ K. Żukrowska (red.), Zróżnicowanie rozwoju jako impuls pro wzrostowy w gospodarce światowej, SGH 2008, s. 215;

41/ K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, SGH, Warszawa 2008, s. 683;

42/ K. Żukrowska (red.), The Euro-Mediterranean Partnership, SGH, Warszawa 2009, s. 283;

43/ K. Żukrowska, Budżet ogólny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 385,

44/ K. Żukrowska (red.), Fair Trade w globalizującej się gospodarce, SGH, Warszawa 2010, s. 200;

45/ K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2010, s. 850;

46/ K. Żukrowska (Ed.), Transformation in Poland and in the Southern Mediterranean. Sharing Experiences, Wydawnictwo Poltext, 2010, s. 280;

47/ K. Żukrowska (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, Wydawnictwo IUSatTax 2011, s. 467 (podręcznik akademicki);

48/ K. Żukrowska (red.) Harnessing Globalization czyli ujarzmianie globalizacji jako motor na rzecz rozwoju, SGH Warszawa 2012;

49/ K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, Wiedza, Demarkacja, Difin 2013, s. 285;

50/ K. Żukrowska (red.) Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, s. 662.

51/ K. Żukrowska (red.) Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, SGH, Warszawa 2016, s. 231, ISBN 978-83-8038-107;

52/ K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, te reform process and prospekt of enhenced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7;

 1. Pozostałe publikacje:

a/ rozdziały w książkach:

al/ prace wydane przed doktoratem:

l / Das Wettrusten der intemationalen Wirtschaftbezeiehungen s. 71 -95 w Imperialistische Hochrustung und ekonomische Entwiklung. Wydane przez IPW Berlin 1982. (Współatorstwo z J. Chmurkowski, J. Misztalem, A. Roguckim, B. Tomorowiczem. Udział mój 1/5 objętości oraz redakcja całości w języku angielskim.);

b /prace wy dane po doktoracie:

2/ Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zbrojeń, s. 145-155 w: zbiorze: Od zaufania do rozbrojenia przygotowanym pod red. A. D. Rotfelda. PWN 1986. Wersja w języku angielskim: Socio-economic Consequences of Armaments. s. 179-181. w: From Confidence to Disarmament. PWN 1986. (praca nagrodzona przez ministra spraw zagranicznych w grupie prac poświęconych zagadnieniom pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego);

3/ Nowe zjawiska w sferze społeczno-ekonomicznych konsekwencji wyścigu zbrojeń. s. 86-104. W zbiorze: Czy Światu grozi zagłada? KAW 1987;

4/ Development through Disarmament. s. 96-105. W: Development through Disarmament: Toward a Comprehensive Interpretation of Security. Hungarian Peace Council. Budapeszt 1987;

5/ Wpływ kompleksu militarno-przemysłowego na politykę i gospodarkę krajów kapitalistycznych, s. 4-34, w: Procesy militaryzacji gospodarki we współczesnym kapitalizmie i ich implikacje polityczne. WAP 1988;

6/ Kompleks militarno-przemysłowy RFN. s. 143-236. W: Wybrane problemy wojenno-ekonomiczne współczesnej gospodarki kapitalistycznej. WAP 1989;

7/ Roi’ wojenno-promyszliennych komplieksow w razwitii militaristskich processow, s. 68-93 w monografii: Ekonomika gonki woorużenii i razorużenija. Moskwa 1989 Wydawnictwo Akademii Nauk SSSR;

c /prace wydane po kolokwium habilitacyjnym:

8/ Disarmament and Development: Changing Conditions New Prospects, w: Developing Countries and Development, Sofia 1990, s. 96-105;

9/  POLAND, w: Arms Trade Regulations, red. H. Wulf, SIPRI 1991, s. 129-134;

10/ Arms Trade in Eastern Europe: Past Realities and Prospects for Limitation, Exporting Conflict. International Transfers of Conventional Arms, red. L. Bozo, Florencja 1991, s. 143-165;

11/ Economic Problems of Conventional Disarmament in Europe, Fourth Response, w: Disarmament Agreements and Negotiations. The Economic Dimension, red, S. Sur, United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR, Geneva 1991, s. 81-97, oraz wersja francuska: Problemes economiques du desarmement classique en Europe, Quatrieme reponse, w: Dimesions economiques des negotiations et accords sur le desarmement, UNIDIR, 1991, s. 76-89;

12/ Disarmament and Prospects for Economic Co-operation of the Sea Coast Countries, w: The Sea as a link for human relations: commerce, politics, history and culture, The Agean Foundation 1991, s. 125-127;

13/ The Double Role of Conversion: from Planned Economy to Market and from Military to Civil Use. The Polish Experience, the Baltic Sea Region: Conflict or Cooperation? Region Making, Security, Disarmament and Conversion, red. C. Wellman, Kilonia 1992, s. 221-234;

14/ Feedback between democratization of politics and economics in Eastern Europe, s. 121-149, w: Eastern Europe in Transition: A Chance or Threat to Peace, IPRA Research Team on Change in Eastern Europe, red. W. Kostecki, PISM 1992;

15/ Rola sektora obronnego w gospodarce polskiej, Ekonomia wobec problemów obronności kraju, AON 1993, s. 13-21;

16/ Doświadczenie zagraniczny w realizacji zadań gospodarczo-obronnych, gospodarka w warunkach transformacji systemowej, materiały z konferencji CUP, czerwiec 1993, s. 53-61;

17/ Different Strategies of Systemic Changes in East-Central Europe, s. 111-124, w:

Peace Research for the 1990’s, red. J. Balazs i H.Wiberg, Akademia Kiado, Budapest 1993;

18/ Inwestycje zagraniczne, w: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1993. Raporty IRiSS, s. 196-207; wersja angielska: Foreign direct investment, in: Transforming Polish Economy l993; IRiSS 1994;

19/ Konsekwencje Rundy Urugwajskiej dla gospodarki polskiej, w: Gospodarka  Polski w procesie transformacji 1994, Raporty IRiSS; s. 233-245, wersja angielska w druku;

20/ Spojrzenie na polski przemysł zbrojeniowy w kontekście polskiego interesu narodowego, w: Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna. Partnerstwo w przemyśle obronnym. Materiały z konferencji towarzyszącej II. Międzynarodowemu Salonowi przemysłu obronnego. Kielce 8-12.9.1994.

21/ Polska w gospodarce światowej, współautorstwo z T. Bylką, T. Kozak-Lisiecką, M. Lubińskim, w: Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Polski w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa 1994, Raport Studia nad Strategią, 115-125;

22/ Ownership changes in the Polish arms industry: security issues, co-author with Leon Turczyński, Privatization in NACC countries, Defense industry experiences and policies and related experiences in other fields, NATO, Brussels 1994, s. 183-194;

23/ Foreign direct investments (Zagraniczne inwestycje bezpośrednie) w: Transforming Polish Economy 1993 (Gospodarka Polski w procesie transformacji 1993) Raporty IRiSS, Warszawa 1994, s. 196-206;

24/ Poland changes for the better, in: In Pursuit of Europe. Transformation of post-communist states 1989-1994, INP PAN 1995, s. 67-81;

25/ Overcoming main obstacles in regional cooperation, w: In Pursuit of Europe. Transformation of Post-communist states 1989-1994, INP PAN 1995, s. 67-81;

26/ Consequences of the GATT Uruguay Round for the Polish Economy (Konsekwencje Rundy Urugwajskiej dla gospodarki Polski), w: Transforming Polish Economy 1994 (Gospodarka Polski w procesie transformacji 1994) Raporty IRiSS, Warszawa 1995, s. 133-210;

27/ Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność, w: Międzynarodowa

konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością. Raporty IRiSS, 35, 1995, s. 49-66;

28/ Partnership for Peace and Poland, współautorstwo z J. Kosteckim, w: Peace and the Sciences, Vienna 1995, vol. XXV, s. 20-25;

29/ Poland: the role of international institutions in the transition period, w: Changes, chances and challenges Europe 2000, ed. J. Balazs, H. Wiberg, Akademiai Kiado, Budapest 1995,s.233-246;

30/ Integration and Competitiveness, w: Poland: Towards Increased Competitiveness and Development, IRiSS Working Papers nr.: 5, Warszawa 1995, s. 126-148.

31/ Participation on International Institutions in the Reforming Process of Economies in Transition, w: Status of Economic Reforms in Cooperation Partner Countries in the mid-1990’s: opportunities, Constraints, Security Implications, Colloquium 1995, NATO Economic Directorate, Brussels 1996, s. 189-200;

32/ Conversion in Central-Eastern Europe, współautorstwo z Zlatko Isakovic, w: Defense Doctrines and Conversion, red. Bjorn Moller i Lev Voronkov, s. 74-82, Darmouth, Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney 1996.

33/ Interlinkage Between Transformation and Conversion: the Polish Case, w:

Transfbrmation and Arms Conversion in the Baltic Sea Region and Russia, red. M. Grundman, Kieler Schriften zur Friedenswissenschaft, Literatur verlag 1996, s. 141-154;

34/ Na drodze do Unii Europejskiej, w: Polska w Europie na przełomie wieków, red. J. Stefanowicza, ISP PAN, Warszawa 1997, s. 366-396;

35/ Mechanisms and Perspectives for the Conversion of the Polish Arms Industry, w:

Scientific and technical Cooperation of Baltic States, red. E. Altvater i K. Prunskiene, Kluwer Academic publishers, Holandia 1996;

36/ East-Central Europe: business unleashed, w: Transformation of Post-communist states, red. W. Kostecki, K. Żukrowska, B. Góralczyk, McMillan 2000, s. 259-280;

37/Poland: effective strategy of systemic change, w: Transformation of Post-communist states, red. W. Kostecki, K. Żukrowska, B. Góralczyk, McMillan 2000, s. 168-184;

38/ Koszty członkostwa w Unii Europejskiej i NATO, w: Polska w Europie na przełomie wieków, ISP PAN, Warszawa 1997, s.410-420, współautorstwo z P. Wieczorkiem;

39/ Poland: Labour Force in the Transition Period: Specific Focus on Military Sector, w:

Economic Developments and Reforms in Cooperation Partner Countries: The Social and Human Dimension, NATO Economic Directorate and Office of Information and Press, Brussels 1996, s. 167-180;

40/ Współpraca ekonomiczna Polska-NATO, Materiały i Dokumenty. Wojsko i Wychowanie (Economic Cooperation, Poland – NATO. Materials and Documents. Army and Education), Warszawa 1997;

41/ Polska wobec procesów integracyjnych w Unii Europejskiej, w: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1996, IRiSS, Raporty 50/1997, s. 224-244 (Poland and the Process of European Integration, in: Transforming Polish Economy 1996, Raporty 51/1997, s. 191-211);

42 / Hectic messages from the Arms Market, w: Restructuring Security Concepts, Postures and Industrial Base, red. H. Bullens, S. Tashibana, W. Reynolds, EFES-Press Report nr.: 63, IPRA Security and Disarmament Commission Paper 9, Mosbach 1997, s. 65-74;

43/ The Polish Approach to Arms Conversion, w: Arms Industry at the Crossroads:

Conversion, Restructuring and Arms Trade in Europe. IPRA Disarmament Commission Paper No.: 8; AFES-Press Report Nr.: 62, Mosbach 1997, s. 9-21;

d prace wydane po uzyskaniu tytułu profesora nadzwyczajnego

 

44/ Unia walutowo-gospodarcza, w: Drogi do Europy, red. J. Kranz, J. Reiter, Warszawa 1998, Centrum Stosunków Międzynarodowych, s. 207-221;

45/ Makroekonomia integracji Polski z UE; w: Analiza i ocena wpływu integracji Polski z UE w sferze społeczno-gospodarczej. Raport podzespołu 29, Powołanego przez Komitet Integracji europejskiej, red. C. Błaszczyk, S. Sudak, K. Żukrowska, Rządowe centrum Studiów strategicznych, styczeń 1998, s. 244-270;

46/ Przygotowanie Polski do unii gospodarczo-walutowej, w: Polska w organizacjach międzynarodowych, red. S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska, s. 203-219, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Scholar, Warszawa 1998;

47/ The scope of opening of the Economy in Pre-Accession Period: Exemplified by the Polish Experience, w: EU Adjustment to Eastern Enlargement. Polish and European Perspective, red. A. Zielińska-Głębocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998, s. 298-312;

48/ Polish Trade with CEFTA Countries. In Search of Promising Sectors, w: Regional Cooperation in Partner Countries, NATO Economic Directorate, Bruksela 1998;

49/ Democratic Control of Defense in Poland, P. Wieczorek, H. Chyłkowski, K. Żukrowska, w: EAPC SEMINAR on Democratic Control of Defense Expenditures, Bratisława 27-28 April 1998, NATO Economic Directorate;

50/ State Budget in Changing Economic and Security Environment, the Polish Experience, w: Economic Developments and Reforms in Cooperation Partner Countries: the Role of state with Particular Focus on Security and Defense Issues, Colloquium 1998, NATO Economic Directorate, Bruksela 1999, s. 1 50-165;

51/ Integration of CEFTA, w: Regions and Development. Politics, Security and Economics, ed. Sheila Page, EADI Books Series No.: 23, SAGE 1998, p. 160;

52/ Miejsce krajów CEFTA w handlu zagranicznym UE, w: Rola CEFTA w integrującej się Europie, SGH, IGS, 1999, s. 94-106;

53/ Polska wobec dalszego procesu otwarcia NATO, w: Polska: dalsze otwarcie NATO, MCRD Kraków 1998, s. 47-60;

54/ Korzyści Polski związane z wprowadzeniem wspólnej waluty w Unii Europejskiej, w: kontrowersje wokół korzyści integracji Polski z Unią Europejską (red.) Zofia Dach, Chrazanów 1999, s. 213-226;

55/ Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do konkurowania na jednolitym rynku UE, w: Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, 1999, s. 166-192;

56/ Korzyści i ograniczenia przyjęcia Polski do UE w warunkach reform walutowej i instytucjonalnej, w: Polska w Unii Europejskiej (red.) S. Miklaszewski, Zeszyt Nr 39, Instytut Studiów Strategicznych MCRD 1999, s. 47-70;

57/ Zmiany w przedsiębiorstwie a transformacja systemowa i integracja z UE, w: T. Kołodziej (red.) Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w UE, PWE 1999, s. 171-196;

58/ Miejsce krajów CEFTA w handlu zagranicznym Unii Europejskiej, w: Rola CEFTA w integrującej się Europie, (red. P. Bożyk) SGH Warszawa 1999, s. 94-107;

59/ Link Between economics, Stability and Security in Transforming Economy, w: Economic Developments and Reforms in Cooperation Partner Countries: the Link Between Economics and Stability, NATO, Economic Colloquium, Bruksela 3-5 listopad 1999 s. 269-282;

60/ Ewolucja pomocy Unii Europejskiej dla Polski od etapu transformacji do etapu przedakcesyjnego, w: Pomoc Unii Europejskiej dla Polski. Od Transformacji do Akcesji, (red. T. Kołodziej), Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy PROMO, Kraków 2000, s.115-132;

61/ Poland: an effective strategy of systemic change, w: W. Kostecki, K. Zukrowska, B. Góralczyk (red), Transformations of Post-Communist States, Mc Millan 2000, Londyn, s. 168-184;

62/ East:Central Europe: business unleashed, w: W. Kostecki, K. Zukrowska, B. Góralczyk (red), Transformations of Post-Communist States, Mc Millan 2000, Londyn, s.259

63/ Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, w:  S. Parzymies (red.) Europejskie Struktury Współracy. Informator. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2000, s. 201-214;

64/ Unia Europejska na progu nowego tysiąclecia: odpowiedź na wyzwanie globalizacji, w: Globalizacja  w gospodarce światowej, Sopot 2000, s. 481-501;

65/ Stan przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, w: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1999 r, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Raporty Nr 79, Warszawa 2000, s. 167-185;

66/ CEFTA: Training for integration, w: Sh. Page (red) Regions and development: Politics, Security and economics, EADI Book Series 23, Franck Cass, London, 2000, s. 227-240;

67/ Konkurencyjność systemowa w procesie transformacji. Przykład Polski. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Materiały konferencyjne. Część I. SGH, Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2000, s. 173-194;

68/ Konweregencja roli inwestorów w dwóch modelach zarządzania przedsiębiorstwem w Europie na początku 21 wieku, w: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Praca zbiorowa pod red. T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 511-523;

69/ Polish Preparation for the EU Membership. Science, Human Capital, Creativeness, w: Report on Management. V edition. Knowledge Management: Information – Human Capital – Creativity. Zbiór referatów na konferencję organizowaną przez PAN i , Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, w Warszawie, 2000;

70/ Pomoc finansowa UE dla krajów w procesie transformacji: żródła, ewolucja i znaczenie na przykładzie Polski, w: E. Kawecka-Wyrzykowska (red). Znaczenie funduszy pomocowych w Unii Europejskiej dla Polski, SGH, 2000, s. 119-131;

71/ Opening of Polish Economy in Context of Integration with the European Union, w: Yearbook of Polish European Studies, Warsaw University Centre for Europe. Volume 4/2000, s. 51-74;

72/ The Role of Foreign Direct Investment in the Polish Transformation, w: Marzenna Weresa (red.), Foreign Direct Investment in a Transition Economy. The Polish case, School of Slavonic and east European Studies, University College, London 2000, s. 61-74;

73/ Poland, w: Arms Procurement Decision making Volume II: Chile, Greece, Malaysia, Poland, South Africa and Taiwan, red. Ravinder Pal Singh, SIPRI 2000, Oxford University Press, współautorstwo z P. Wieczorkiem, s. 106-141;

74/ Próba projekcji przyszłości CEFTA na tle przestrzennego rozwoju UE, w: Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu, s. 57-74; Instytut Studiów Strategicznych MCRD, Zeszyt 43, Kraków 2000;

75/ Strategia rozwoju systemu obronnego państwa do 2020 roku (współautorstwo z B. Makowską) w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020. Tom II. Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020, Komitet prognoz Polska 2000 Plus przy prezydium PAN, Elipsa 2000, s. 369-392;

76/ Wskazówki dla negocjatorów polskich w formule bilateralnej i multilateralnej WE w kontekście zmian gospodarki UE, Polski i światowej, w: S. Lis (red.) Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków-Tarnów 2000, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, s. 61-80;

77/ Przyszłe kierunki ewolucji Unii Europejskiej – związki polityki z gospodarką (aspekty wewnętrzne I zewnętrzne), w: S. Swadźba (red.) Systemy Gospodarcze I ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska?. Katowice 2000, s. 27-42;

78/ Umiędzynarodowienie gospodarki w krajach Europy Środkowowschodniej, w: T. Sporek (red.) Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej, Katowice 2000, s. 15-36;

79/ Globalization seen  from International Level and State Perspective in Light of Science and Knowledge, w: H. Bunz, A. Kukliński (red.) Globalization. Experiences and Prospects, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 2001, s. 151-164;

80/ Globalizacja a narodowa polityka gospodarcza – pola podziału w wybranych krajach. Współautorstwo z J. Ziemieckim, w: J. Osiński (red.) Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat u progu XXI wieku, Warszawa 2001, KES, SGH 2001, s. 95-110;

81/ Globalizacja jako determinanta nowego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, w: J. Osiński (red.) Globalna gospodarka – lokalne społeczeństwa. Świat u progu XXI wieku, Warszawa 2001, KES, SGH 2001, s. 245-262;

82/ Globalizacja nowa formuła ekonomii – szansa dla krajów w procesie zmian ustrojowych, w: Globalizacja i regionalizacja gospodarki, Rzeszów, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2001, s. 431-444;

83/ Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wprowadzeniu wspólnej waluty w UE, w: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.) Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, PWE 2001, s. 452-466;

84/ Wspólna polityka rolna a integracja Polski z Unią Europejską, w: (E. Kawecka-Wyrzykowska, S. Ładyka) Warunki i skutki integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską, SGH 2001, s. 105-126;

85/ Przygotowanie Polski do unii gospodarczo-walutowej, w: S. Parzymies, I. Rysińka red.) Polska w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002, wydanie II, s. 257-265;

86/ Gospodarcze interesy polskie po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: Rozszerzenie Unii Europejskiej – Polski syndrom, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2002, s. 43-57;

87/ Wschodnie poszerzenie Unii Europejskiej to nowe podziały w Europie czy budowa mostów? w: Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie. Księga jubileuszowa na 80-lecie Urodzin profesora Mieczysława Tomali, Fundacja Politeja, Warszawa 2002, s. 563-582;

87/ The link between systemic transformation and security: general assessments of regional cooperation in South Eastern Europe. W: Economic developments and reforms in cooperation partner countries: the interrelationship between regional economic cooperation, security and stability. NATO, Economic Colloquium 2001, Bucharest,  Brussels 2002, s. 121-138;

88/ Poland’s Relations with Third Countries in the Process of Systemic Changes, J. Barcz, A. Michoński (red.), Negotiations on Poland’s Accession to the European Union. Selected Issues, MFA, Warsaw 2002, p. 69-95;

89/ Europeistyka podstawowa i zaawansowana – potrzeba współpracy między ośrodkami, w: J. Mikułowski Pomorski (red.) Studia europejskie i informacja europejkska. Materiały z konferencji naukowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków 2002, s. 24-32;

90/ Skutki finansowych kosztów członkostwa Polski w UE dla strategii makroekobnomicznej, w: Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2002, s. 149-163.;

91/ Doświadczenie unii gospodarczej i walutowej jako tło dla oceny przygotowania Polski do wprowadzenia euro, w: Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy. KES, SGH, Warszawa 2002, s. 51-62;

 

92/ Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wytyczne dla transformującej się Polski w przededniu jej członkostwa w Unii Europejskiej, w: Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Nadzieje i obawy. KES, SGH, Warszawa 2002, s.133-144;

93/ Modele finansowania i zarządzania korporacjami a ich wykorzystanie w praktyce polskich przedsiebiorstw, w: A. Zorka (red.) Korporacje miedzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji. Diifin Warszawa 2002, s. 219-242;

94/ Wpływ instytucji unijnych na bezpieczeństwo Polski po uzyskaniu – członkostwa w UE, s. 141-149, w: U. Kurczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka (red.), Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy, PISM, Warszawa 2002;

95/ Kryteria bezpieczeństwa ekonomicznego 187-197; w: S. Dębski, B. Górka-Winter red.) Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa , PISM, Warszawa 2003;

96/ Polen – Europaische Union: Eine neue Perspektive der Integration,w: M. Schrim (ed) Die nEUen Gesichter Europa. Tschechien, Polen und Ungarn, s. 13-30; Verlag fur Akademische Schriften  Frankfurt 2002;

97/ Kryteria bezpieczeństwa ekonomicznego, w: Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, red. S. Dębski, B. Górka-Winter, PISM, Raporty, 2002, s. 187-197;

98/ Wpływ instytucji unijnych na bezpieczeństwo Polski po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy? (red. U. Kurczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka, ) PISM 2002, s. 141-149;

99/ Exchange rate regime and FDI flows, w: Eastward Enlargement of the Eurozone. Impact on trade, FDI and capital markets, Warszawa 2003, s. 75-96;

100/ Level of interest rate and FDI flows, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red.) Eastward Enlargement of the Eurozone. Impact on trade, FDI and capital markets, Warszawa 2003 s. 131-140;

101/ Exchange rate policy and intensiveness of competition, w:  K. Żukrowska, D. Sobczak (red.)  Eastward Enlargement of the Eurozone. Impact on trade, FDI and capital markets, Warszawa 2003. s. 223-234;

102/ Fiscal policy in Poland after 1989 – background for growth stimulation in transforming and EU economies. Practice and some generalization, w: Strategy of EMU enlargement. Background, optimal choices, consequences, Warszawa 2004,  s. 93-130;

103/ Modele integracji z Unią Europejską zastosowane przez kraje w procesie transformacji, S. Swadźba (red.) Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model Polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, Katowice 2002, s. 49-68;

104/ Polska-Unia-Świat: działania na rzecz wzrostu zrównoważonego, w: J. Adamczyk (red.), Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003, s. 537-548;

105/ Wizje przyszłej Europy, IGS, SGH, Prace i Materiały, Kolegium Gospodarki Światowej, Nr 244,  2003 s. 52;

106/ Global Challenges and Possibilities Created in the Sphere of Economy to Solve them, A. Kukliński, B. Skuza (red.) Europe in the Perspective of Global Change. Rewasz, Warszawa, 2003, s. 427-443;

107/ Models of corporate governance and their application in Polish enterprises, w: A. Zorska (red.), Transnational Corporations in Poland, wyd. Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management 2003, s.  255-286;

108/ Wymienialność waluty i polityka kursowa jako instrument stabilizowania gospodarki w procesie transformacji systemowej, w: W. Durka, J. Jonczek, D. Skarżyński (red.) Globalizacja. Problemy i konsekwencje, Szczecin 2003, s. 191-220;

109/ Rola organizacji międzynarodowych w transformacji krajów pokomunistycznych, w: E. Haliżak, R. Kuźniar (red.) Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, Scholar, Warszawa 2003, s. 286-306;

110/ Ankieta Rocznika: Czy atak terrorystyczny 11 września 2001 r. można uznać za początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych? w Rocznik Strategiczny UW, Scholar, 2002/2003, s. 68;

111/ Fiscal and monetary aspects of preparation for the membership – Poland on the background of Czech Republic, Hungary and Slovakia, M. Sikula (red.) w: Monitoring preparations of transition countries for EU-Accession, Bratislava 2003, s. 139-172;

112/ Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, globalizacja i zrównoważony wzrost gospodarczy, w: Forum Europejskie. 10 lat Katedry Europeistyki. UJ, Kraków 2003, s. 210-229;

113/ J. Adamczyk (red.) Współczesne procesy integracyjne w wymiarze spoleczno-ekonomicznym, Rzeszów 2003, s. 537-547;

114/ Członkostwo w Unii Europejskiej a nadganianie opóźnień rozwojowych w warunkach globalizacji, w: J. Osiński (red.) Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, SGH 2003, s. 671-686;

115/ Fiscal Policy (współautorstwo z D. Sobczakiem) w: M. Bolle (red.) Summary report. Volume II, Berlin 2003, s. 22-30;

116/ Elementy uniwersalne i zindywidualizowane w strategii negocjacji z Unią Europejkską, w: J. Mikułowski Pomorski (red.) Narody wobec Europy. Negocjowanie tożsamości. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 151-175;

117/ Transformacja gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, w: Transformacja, Integracja, Globalizacja.W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 125-144;

118/ Fiscal policy in Poland after 1989 – background for growth stimulation in transforming and EU economies. Practice and some generalizations, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red.) Strategy of EMU enlargement. Background, optimal choices, consequences, Warsaw 2004, s. 93-130;

119/ Determinanty i współzależności rozwoju regionalnego i globalnego na początku XXI wieku,w: Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004, t. 2. s. 464-473;

120/ z D. Sobczakiem, Fiscal policy and euro adoption, w: K. Żukrowska, R. Orsi, V. Lavrac (red.), Fiscal, monetary and exchange rate issues of the Eurozone enlargement. A report, Warszawa 2004, s.139;

121/ Euro and capital flows: single currency and external economic relations of the EU, w: K. Żukrowska, A. Konarzewska (red.) External Relations of the European Union – Determinants, Casual Links, Areas, Instytut Wiedzy 2004, s.45-84;

122/ Klasyfikacja modeli transformacji gospodarczej, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s. 13-32;

123/ Nowa Europa, nowa gospodarka in cel ich wprowdzenia, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s.33-50;

124/ Modele finansowania i zarządzania korporacjami a ich wykorzystanie w praktyce polskich przedsiębiorstw, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s.51-78;

125/ Polityka kursu walutowego a intesywność konkurencji, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s. 79-92;

126/  Zewnętrzne skutki wprowadzenia euro, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s. 131-179;

127/ Polityka kursowa i wymienialność, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s. 181-210;

128/ Polityka fiskalna w Polsce po roku 1989 – podstawa stymulacji wzrostu gospodarek państw będących w transformacji i państw UE. Praktyka i niektóre uogólnienia, w: w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s.267-308;

129/ Perspektywy uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej, w: w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s.339-352;

130/ Strefa euro po trzech latach – próba oceny i wnioski dla Polski, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s. 387-406;

131/ K. Żukrowska, M. Grącik, A. Pochylczuk, D. Sobczak, J. Zombirt, Bezpośrednie inwestycje i handel, prezyklad Polski i innych panstw pokomunistycznych,  w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s. 409-438;

132/ Reżim kursu wymiany a przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s.439-464;

133/ Poziom stóp porocentowych a przepływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red. nauk.), Rozszerzenie strefy euro na wschód, Instytut Wiedzy 2004, Warszawa, s.465-476;

134/ Wpływ wspólnej polityki handlowej na warunki wymiany Polski z Rosją, w: P. Bożyk (red.) Stosunki Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską, SGH, Warszawa 2004, s. 213-234;

135/ Unia Europejska: między protekcją a konkurencją. Konwergencja przez dywergencję, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością (J. Osiński, red.), Warszawa 2004, s. 27-45;

1376 Euro jako instrument instytucjonalizacji mechanizmów pro-wzrostowych w gospodarce światowej, w: Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie. Pod red. St. Parzymiesa i R. Zięby, Scholar, Warszawa 2004, s. 381-405;

139/ K. Żukrowska, D. Sobczak, J. Stryjek, P. Bańbuła, Policy advice: markets, w: K. Żukroweska, H-D. Jacobsen (red.), Policy advice in the process of Eurozone enlargement: markets and policies. A report, Instytut Wiedzy 2004, s. 13-40;

140/ K. Żukrowska, P. Czerpak, D. Sobczak, Policy advice: Fiscal Policy, w: K. Żukrowska, H-D. Jacobsen (red.), Policy advice in the process of Eurozone enlargement: markets and policies. A report, Instytut Wiedzy 2004, s. 93-127;

14 1/ Scenarios for Future Europe, w: Europe – The Global Challenge, (ed.: A. Kukliński, K. Pawłowski ), Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005, s. 73-84;

142/ A. Kukliński Post Scriptum – Comments one, w: Europe – The Global Challenge, (ed.: A. Kukliński, K. Pawłowski ), Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005, s.447-448;

143/ Problem sekwencyjności we współczesnych stosunkach międzynarodowych wyznaczony przez globalizację, w: J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.) Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, tom 2, s. 500-509, Wrocław 2005;

144/ Can EU keep the position of IR participant coming from Venus? W: K. Żukrowska (red.) Europe and Complex Security Issues, Warszawa 2005, s. 143-158;

145/ Vladimir Lavrac, Katarzyna Żukrowska, Raport końcowy w sprawie polityki fiskalnej i monetarnej, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red.) Uwarunkowania rozszerzenia strefy euro na Wschód, Warszawa 2005, s. 367-458;

146/ Katarzyna Żukrowska, Renzo Orsi, Zalecenia dotyczące prowadzonych polityk: Rynki i Polityki, w: K. Żukrowska, D. Sobczak (red.) Uwarunkowania rozszerzenia strefy euro na Wschód, Warszawa 2005,, s. 481-536;

147/ Sekwencyjność w liberalizacji zewnętrznych stosunków państw a globalizacja, w: J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), Integracja a globalizacja, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu,  Tom 2, s. 669-688;

148/ UE – USA stosunki ekonomiczne. Problem globalnego zarządzania. w: Paulina Gas (red.) Europa i Stany Zjednoczone – nowe partnerstwo, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2006, s. 67-90;

149/ Członkostwo w Unii. Przewidywania i rzeczywistość. Przyczyny błędnych założeń. w: Polska w Unii Europejskiej. Wstępny bilans członkostwa, praca zbiorowa pod red. J. Misali, Politechnika Radomska, Radom 2006, s. 55-63;

150/ FDI flows before and after 1989: the Polish experience, w: Towards a New Europe: Identity, Economics, Institutions. Different Experiences, ed. Al Tonini, Florence 2006, s. 107-132;

151/ Europejska integracja gospodarcza, w: K.A. Wojtaszczyk (red.) Integracja Europejska. Wstęp. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006, s. 152-183;

152/ K. Żukrowska, Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, w: Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, PISM, 2006, s. 218-234;

153/ Wstęp, w: K. Żukrowska (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys? Warszawa 2006, s. 9-18;

154/ Integracja europejska: jedność i zróżnicowanie – czy to można pogodzić, w: K. Żukrowska (red.), Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys? Warszawa 2006, s. 19-37;

155/ Wprowadzenie, Zdrowie i jego ochrona między teorią a praktyką, V. Korporowicz (red.), SGH, Warszawa 2006, s. 9-13;

156/ Comment, w: A. Kukliński, B. Skuza (red.), Turning points In the transformation of the global scene, Oficyna Wydawnicza REWASZ, The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw 2006, s. 49-51;

157/ The limited Power of oil, w: A. Kukliński, B. Skuza (red.), Turning points In the transformation of the global scene, Oficyna Wydawnicza REWASZ, The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw 2006, s. 41-46;

158/ The European Union: Specifities of an international actor who does not have army nor government, w: A. Kukliński, B. Skuza (red.), Turning points In the transformation of the global scene, Oficyna Wydawnicza REWASZ, The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw 2006, s. 117-126;

159/ China starts to produce and consume, w: A. Kukliński, B. Skuza (red.), Turning points In the transformation of the global scene, Oficyna Wydawnicza REWASZ, The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw 2006, s. 307-312;

160/ Strategia lizbońska – sukces czy porażka? Determinanty konkurencyjności gospodarek krajów członkowskich UE, w: K. A. Kłosiński (red.), Unia Europejska konkurencyjność, rozwój, KUL, Lublin 2007, s. 9-26;

 

161/ Zróżnicowanie rozwojowe między regionami jako źródło impulsów pro-wzrostowych w warunkach globalizacji, w: Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk (red.), Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, Akademia Ekonomiczna Wrocław, 2007, s. 639-650;

162/Przyszłość rabatu brytyjskiego – sygnał kryzysu finansów Unii Europejskiej? w: K. Żukrowska (red.), Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? SGH, Warszawa 2007, s. 29-45;

163/ Wprowadzenie, w: K. Żukrowska, Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH, Warszawa 2007, s. 9-17;

164/ Zakończenie, w: K. Żukrowska, Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH, Warszawa 2007, s. 9-17;

165/ Instytucje – problem podzielności praw suwerennych, J. Gołębiowski (red.), Integracja a granice suwerenności, WSCiL, Warszawa 2007, s. 43-59;

166/ Turning Points In the European Economy Seen as XXI Century Challenges,  w: A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (red.), Towards a New Creative and Innovative Europe, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2007, s. 267-270;

167/ Gospodarka światowa. Procesy globalizacji i modernizacji, w: Dokąd zmierza świat? Adam Daniel Rotfeld (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2008, s. 67-90;

168/ Institutionalization and Sequencing – Instruments Building Confidence as Precondition for Universal Development, w: The Opportunities and Determinants of Economic Growth In the European Union, Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski (ed.), K. Pulawski Technical University of Radom, 2007, s. 29-50;

169/Chiny i Indie – dwie różne strategie rozwoju,  w: K. Kłosiński (red.) Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 25-48;

170/ Sekwencyjność pogłębiania integracji regionalnej a globalizacja, w: Regionalizacja globalizacji, KMSG, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, 2008, t.: 2, s. 570-579;

171/ Specialization versus Interdisciplinarity: How to Match Current Requirements? The Individuality of a Scholar and Advancement of Social Sciences. The Scholarship of Antoni Kukliński, ed. Anna Gąsior-Niemiec, Józef Niżnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2008, s. 103-107;

172/ Bezpieczeństwo we współczesnej Europie, w: W. Gizicki, A. Podraza (red.) Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego, Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego, KUL, Lublin 2007, s. 11-38;

173/ Bezpieka w sluczaij Ewropy, w: W. Gizickij, A, Podraza (red.) Pol’szcza ta Ukraina y procesach jewropejskoj bezpieki, Spiwpraca uniwersitetiw pitrimujucza rozwitok regionow – ljuinskowo ta lwowskowo, KUL, Lublin 2008, s. 9-35;

174/ Security in Contemporary Europe, w: W. Gizicki, A. Podraza (ed.), Poland and Ukraine In the European Security Processes, Cooperation of Universities supporting the development of the Lublin and Lviv regions, Lublin 2008, s. 11-37;

175/ Kształcenie ekonomiczne w dobie głębokich przemian, w: K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko (red.), w: Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, Rzeszów 2008, s. 437-443;

176/Convergence Criteria in New European Union Member States: the Polish Experience, w: J. Pickles (red.) Globalization and Regionalization in Socialist and Post-Socialist Economies, Common Economic Spaces of Europe, Studies in Central and Eastern Europe. Series Editor: R. E. Kanet, Macmillan Palgrave 2008, s. 177-192;

177/ Znaczenie zmian terms of trade dla rozwoju gospodarki światowej (teoria R. Prebischa – analiza we współczesnych warunkach) w: K. Żukrowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, SGH, Warszawa 2008, s. 15-31;

180/ Polska strategia a metody dochodzenia do jednolitego obszaru walutowego, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego Europejskiego obszaru walutowego. Red. S. Swadźba, Katowice 2008, s. 15-35;

181/ USA – możliwość odzyskania hegemonii w XXI wieku, w: K. A. Kłosiński (red.) Stany Zjednoczone obrona hegemonii w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 121-147;

182/  Kształtowanie równowag w stosunkach międzynarodowych a integracja regionalna i globalna, w: Procesy Globalizacji J. Rymarczyk, B. Skulska W. Michalczyk (red.) KMSG, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 524-537;

183/ Identyfikacja impulsów pro wzrostowych w jednolitym rynku wewnętrznym, w: Jan L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, J. Misala (red.), Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu. CeDeWu.Pl. Wydawnictwa Fachowe, Radom 2009, s.  45-66;

184/ Budżet ogólny Unii Europejskiej w warunkach kryzysu, w: Unia Europejska wobec kryzysu ekonomicznego, (red. J. Osiński), Oficyna Wydawnicza SGH 2009, s. 53-77;

185/ Kryzys finansowy i jego wpływ na procesy globalizacyjne, w: Wymiary kryzysu. Między Praktyczną teorią a wirtualną praktyką (Re. J. Osiński), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 151-171;

186/ Case Study: The Polish Accession to the EU, w: The Art. Of International Negotiations, Ed. A. Aleksy-Szucsichi, Żurawia Papers, Vol 14, Institute of International Relations at University of Warsaw, Warsaw 2009, s. 56-76;

187/ Polityka konsolidacji budżetów państw UE w świetle wymogów Unii Gospodarczej i Walutowej, w: D. Rosati (red.), Euro – ekonomia i polityka, Łazarski, Warszawa 2009, s. 68-85;

188/ Polska w drodze do euro, w: Anna Sroka, Adam Wojtaszczyk (red.): Polska na drodze do euro, Seria Wizje Europy, nr 5, Instytut Nauk Politycznych UW, Warszawa 2009, s. 53-68;

189/ Scenariusze wyjścia z kryzysu – rozwiązania globalne, regionalne czy narodowe, w: M. Lasoń (red.), Między kryzysem a współpracą gospodarczą, Krakowska Akademia i. A. F. Modrzejewskiego, Kraków 2010, s. 51-68;

190/ / Instytucjonalizacja stosunków WE/UE-Rosja. Możliwości, osiągnięcia, interesy. w: K. A. Kłosiński (red.), Rosja ambicje i możliwości w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 139-160;

191/ Sfera gospodarcza jako nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa, w: K. Budzowski (red.), Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2010, s. 21-38;

192/ Kryzys finansowy 2008+ a restrukturyzacja i umiędzynarodowienie gospodarki światowej, w: T. Sporek (red. nauk), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010, s. 11-33;

193/ Wstęp, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s. 9-11;

194/ O wkładzie „ludzi SGH” w transformację, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.15-19;

195/ Modele transformacji: różne kryteria, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.283-292;

196/ Liberalizacja wymiany handlowej – decentralizacja i demonopolizacja, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.01-416;

197/ Liberalizacja przepływu kapitału, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.417-426;

198/ Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.569-582;

199/ Znaczenie polityki otwierania dla intensywności konkurencji, K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.713-726;

199/ Znaczenie integracji regionalnej dla transformacji, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.727-740;

200/Rekapitulacja 1. Transformacja w sferze instytucjonalno-prawnej i politycznej, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.761-774;

201/ Rekapitulacja 2. Transformacja w sferze gospodarczej, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.775-788;

202/ Rekapitulacja 3. Rola otoczenia międzynarodowego w transformacji, w: K. Żukrowska (red.) Transformacja systemowa w Polsce, SGH, Warszawa 2010, s.789;

203/ Polska w Unii Europejskiej z perspektywy Strategii 2020, w: Strategie rozwoju Unii Europejskiej, J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk red., Seria Wizje Europy 10, Warszawa 2010, s. 503-522;

204/ Problemy dla prezydencji polskiej lipiec 2011-grudzień 2011: przyjęcie budżetu ogólnego i perspektywa finansowa, w: Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, red. nauk. J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk, Seria Wizje Europy 9, Warszawa 2011, s. 301-338;

205/ Pojęcie bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (Red. K. Żukrowska), IUSatTAX, Warszawa 2011, s. 21-35;

206/ Zagrożenia bezpieczeństwa, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (Red. K. Żukrowska), IUSatTAX, Warszawa 2011, s.36-48;

207/ Amerykański system obrony rakietowej i kraje Europy Środowej i Wschodniej, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (Red. K. Żukrowska), IUSatTAX, Warszawa 2011, s.357-366;

208/ Bezpieczeństwo finansowe, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (Red. K. Żukrowska), IUSatTAX, Warszawa 2011, s.375-395;

209/ Bezpieczeństwo energetyczne, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu (Red. K. Żukrowska), IUSatTAX, Warszawa 2011, s. 396-424;

210/ Advancement and Prospects of Global and Regional Liberalization, w: Global Economy. Challenges of the 21st Century, S. Bukowski (ed.), Technical University of Radom, Publishing Office (2011), s. 140-162;

211/ Growing Currency Reserves in Asia and their Consequences, w: Economics. Asian Studies, B. Skulska (ed), Publishing House of Wrocław University of Economics, s. 204-216;

212/ Modele niemiecki i japoński odbudowy gospodarki po II wojnie Światowej, w: K. A. Kłosiński (red.), Japonia, Niemcy odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, KUL 2011, s. 25-41;

213/ Nauki ekonomiczne i prawda, w: P. Marzec, Servire veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, KUL 2011, s. 41-54;

214/ Koordynacja finansowa G-20 podczas kryzysu 2007/2008+. Dokąd to może nas prowadzić?, w: Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe. Red. S. I. Bukowsi, J. Misala, CeDeWu.l, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2011, s. 241-262;

215/ Demokracja a bezpieczeństwo narodowe i globalne, w: Transformacje demokracji. Doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy. Red. L. W. Zacher, Difin, Warszawa 2011, s. 326-360;

216/ Demografia jako wyzwanie dla rozwoju w globalnej gospodarce, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 385-400;

217/ Bezpieczeństwo ekonomiczne – definicje, sfery, znaczenie i metody gwarantowania, w: J. Pawłowski (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, OWMH, Warszawa 2011, s. 86-105;

218/ Harnessing globalization czyli ujarzmianie globalizacji – nowe pojęcie w stosunkach międzynarodowych, w: K. Żukrowska (red.), Harnessing globalization czyli ujarzmienie globalizacji. Globalizacja jako motor na rzecz rozwoju, SGH, Warszawa 2012, s. 11-92;

219/ Does growing economy of a state mean that its political Power ascends? Example of India and China, w: P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.) Reconfiguration of the Global Scene and the Megaspaces of the XXI Century, Ministry of Regional development,  Warszawa 20012, s. 220-232;

220/ Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa, w: K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, Wiedza, Demarkacja, Difin 2013, s.31-50;

221/ Opcje wyboru państw Ameryki Łacińskiej, w: K. A. Kłosiński, M. Czarnacki, (red.)  Ameryka Łacińska w poszukiwaniu konsensusu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 13-35;

222/ Wstęp, w: K. Żukrowska (red.) Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, s.7-12;

223/ Unia Gospodarcza i Walutowa  a zjawiska kryzysowe i ich implikacje globalne, w: K. Żukrowska (red.) Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, s.63-156;

224/ Powstanie Grupy G-20 i poszerzenie grona państw koordynujących polityki poza Grupę G-7/8, w: K. Żukrowska (red.) Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, s.531-580;

225/ Zakończenie, w K. Żukrowska (red.) Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, SGH, Warszawa 2013, s.653-660;

226/ Problem tożsamości w Unii Europejskiej. Ujęcie ekonomiczne, w: red. K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska, Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, Księga jubileuszowa prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy, SGH, Warszawa 2013, s. 13-33;

227/ Profesor Jan Adamczyk – Wspomnienie osobiste,  w: J. Wiażewicz (red.) Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Adamczykowi, Rzeszów 2013, s. 51-54;

228/ Otoczenie międzynarodowe jako determinanta zarządzania,  w: J. Wiażewicz (red.) Zarządzanie wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Adamczykowi, Rzeszów 2013, s. 315-327;

229/ Konflikty regionalne w świecie, w: red. L. Pastusiak, Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, Monografie. Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013, s. 267-289;

230/ Przestrzeń wirtualna w działalności gospodarczej i bezpieczeństwo, w: L. W. Zacher, (red.) Wirtualizacja problemy, wyzwania, skutki. Poltext 2013, s. 333-352;

231/ Systematization of risk In internal and international markets, w: The Economic Security of Business transactions, management in business, Chartridge Books Oxford, 2013, s. 191-218;

232/ Konflikty regionalne w świecie, w: red. L. Pastusiak, Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, Monografie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013, s. 267-289;

233/ Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej i jego problemy, w: red. J. Osiński, Kryzys, niepewność i niestabilność we WSP[ówczesnej Europie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 101-120;

234/ Visegrad-4 cooperation with Russia: models, challenges, perspective, w: Visegrad Group States and Russia: Dimensions of Cooperation, Chances and Challenges, Publication of conference papers, http://moskwa.msz.gov.pl/resource/58fbc49b-e48e-4aaf-8625-9067fc392820:JCR, s, s. 28-49;

235/ Ocena interesów gospodarczych i politycznych w Układzie Świat Zachodni – Azja: w: E. Mączyńska, J.J. Michalak, J. Niżnik, (red. nauk), Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Polska Akademia  Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000+, Warszawa 2013, s. 279-293;

236/ Systematyzacja ryzyka w transakcjach międzynarodowych, w: K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, s. 549-572;

237/ Uwarunkowania finansowe polityki publicznej w warunkach otwartej gospodarki – przykład Polski, w: J. Osiński (red. naukowa), Polityka publiczna we współczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 187-212;

238/ Taxes as challenge in globalized open economy with intensified competition. Case study of Poland in the context of Transatlantic Trade and Investment Partnership, w: K. Rackowski, Lukasz Sulowski (eds), Tax Management and Tax evasion. Academic Research, Peter Lang Frankfurt, New York, Warszawa 2014, s. 1-20;

239/ Rozwiązanaia zastosowane w gospodarkach Australii i Nowej Zelandii decydujące o dobrobycie, w: red. K. A. Kłosiński, P. Rubaj, Australia, Nowa Zelandia – polityka dobrobytu, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 11-28;

240/ Strefa euro w kryzysie – zastosowane rozwiązania naprawcze, w: T. Gruszecki (red.), Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 235-252;

241/ Bilans rozszerzenia UE po 10 latach dla starych i nowych państw członkowskich, w: E. Małuszyńska, I. Musiałkowska, G. Mazur (red.), Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, Wyd. Uniw. Ekonomicznego w Poznaniu, 2015, s. 13-43; ISBN 978-83-7417-843-3;

242/ Bezpieczeństwo ekonomiczne, w: S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Elipsa, Warszawa 2014, s. 98-118; ISBN 978-83-8017-5;

243/ Współczesny matrix: fikcja, kamuflaż czy skuteczna metoda dochodzenia do celu? w: J. Osiński (red.), Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym politycznym i społecznym, Oficyna Wydawnicza SGH 2015, s. 313-326;

244/ Finansowanie publiczne państwa. Uwarunkowania międzynarodowe i system bezpieczeństwa, w:  K. Koliński (red.) Polski system finansowy na rzecz obronności. Finansowanie państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Warszawa 2015, s. 9-40, ISBN 978-83-63931-30-08, ;

245/ Rola impulsów zewnętrznych w stymulowaniu zmian na rynku Unii Europejskiej, w:  red. E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, ISBN 978-83-7417-859-4, s. 125-139;

246/ New Challenges, Current Priorities in the Education and Research: How to Finance them? w: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking education and research for smart and inclusive growth (EuInteg). Ed. E. Latoszek, M. Proczek, A. Kłos, M. Pachocka, E. Usuch-Rak, Polish Community Studies Association, Warsaw 2015, s. 643-660 (http://conference-euinteg2015.pecsa.edu.pl/sites/default/files/Euinteg.pdf%20FINAL.pdf);

247/ Usługi finansowe w umowie TTIP, w: TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, red. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 101-122; ISBN 978-83-7383-792-8;

248/ Rola impulsów zewnętrznych w stymulowaniu zmian na rynku Unii Europejskiej, w: E. Muszyńska, P. Idczak, G. Mazur (red. nauk.) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 125-129; ISBN 978-83-7417-859-4,

249/  Moc sprawcza w sferze gospodarki, w: L. W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, Warszawa 2016, s. 457-477; ISBN 978-83-7561-669-9,

250/ Sprawiedliwość społeczna w gospodarce kapitalistycznej. Perspektywa międzynarodowa, w: J. Osiński (red.) Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 101-121;  ISBN 978-83-8030-071-2;

251/ Evolution of the cohesion Policy financing resulting from Multinannual Financial Frames 2014-2020, w A. J. Kukuła, Cohesion Policy and Development of the European Unions Regions in the Perspective of 2020, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 63-89, ISBN 9788380611924;

252/ System bezpieczeństwa zbiorowego wobec wyzwań dla Unii Europejskiej i jej polityk w: J. Galstar, A. Szczerba-Zawada, Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Seria: Strategie UE, Prawo i praktyka, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa 2016, s. 241-264, ISBN 9788376271279;

253/ Zagrożenia bezpieczeństwa i ich ewolucja, w: Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red. nauk.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8017-135-0; s. 189-2015;

254/Zagrożenia bezpieczeństwa i ich ewolucja, w: Z. Siemiątkowski, A. Zięba (red.) Służby specjalne we współczesnym państwie, ELIPSA, Warszawa 2016, s. 189-205, ISBN 978-83-8017-135-0;

255/ Wprowadzenie, w: K. Żukrowska (red.) Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, SGH, Warszawa 2016, s. 7-10, ISBN 978-83-8030-107-8;

256/ Zakończenie, w: K. Żukrowska (red.) Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, SGH, Warszawa 2016, s. 229-231, ISBN 978-83-8030-107-8;

257/ Otwarcie gospodarki a konkurencyjność, w: K. Żukrowska (red.) Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, SGH, Warszawa 2016, s. 11-42, ISBN 978-83-8030-107-8;

258/ Czynniki decydujące o konkurencyjności w Polsce. Dynamika rozwoju. Możliwości. Co je hamuje, w: K. Żukrowska (red.) Otwarcie Konkurencyjność Wzrost, SGH, Warszawa 2016, s. 105-120, ISBN 978-83-8030-107-8;

259/ Profesor Grażyna Ulicka, w: S. Sulowski, T. Kownacki, A. Wierzchowska (red.), Życie uczelnią pisane… rzecz o profesor Grażynie Ulickiej, UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych; Elipsa, Warszawa 2017, s. 244-248; ISBN 978-83-8017-143-5;

260/ Innovativeness as a new transatlantic drive concept, w: M. Dunin-Wąsowicz (red.), TTIP in Retreat? Evaluating the Strategic Significance of Transatlantic Trade, Scholar Publishing House, Warsaw 2017, s. 81-92; ISBN 978-83-7383-900-7;

261/ National Innovation System – Contents, Role and Features Influencing Its Effectiveness, w: A. A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek, A. Domańska (red.), Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 19-52, ISBN 978-83-8030-165-8;

262/Introduction, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s. 9-16;

263/ Conclusions, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s. 221-230;

264/ Questions of (the model of) governance in the Southern Dimension: structures and actors, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s. 19-42;

265/ Cohesion policy as a lab-rat for the ENP, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s. 89-108;

266/ Lessons to be learned and things to be avoided, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s. 131-142;

267/ K. Żukrowska, M. Filipowicz, Improving efficiency of the ENP: policy advice for Poland, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s.177-194;

268/ Policy advice for Poland. Poland and the ENP: which direction are we looking at and where should we? w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s.195-204;

269/  ENP and the (political) economy of transformation: issues and agenda for research, w: K. Żukrowska, A. Visvizi, J. Stryjek, M. Grącik-Zajaczkowski (red.), European Neighborhood Policy (Multi-level) governance, the reform process and prospect of enhanced cooperation in the region, POLTEXT, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-7561-759-7, s. 2005-220;

270/ The New Financial Realities in the EU Caused by Change of Revenues of the General Budget After Brexit. The Case of Poland, w: K. Raczkowski, J. Klepacki (red.), Globalna i lokalna ekonomia rozwoju – szanse i zagrożenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, zeszyt 9, część 1, Łódź-Warszawa 2017, ISSN 1733 2486, s. 137-155;

271/ Rynek USA: Pierwsze reakcje na wynik wyborów prezydenckich i realizacja haseł gospodarczych z kampanii wyborczej, w: Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty, red. naukowa Jan Misiuna, Małgorzata Molęda-Zdziech, Sabina Łubiarz, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie 2018, s. 19-49; ISBN 978-83-8030-212-9;

272/ Scenariusze dla Polski – kontekst międzynarodowy, w: M. Krawczyk (red.) Polska po 2015 r. – Gospodarka, społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza SGH 2018, s. 299-322, ISBN: 978-83-8030-233-4;

273/ Brexit – płaszczyzna retrospekcji roli Wielkiej Brytanii w integracji regionalnej w Europie, w: Globalizacja współcześnie. Komponenty i cechy charakterystyczne, red. R. Malik, A.A. Janowska, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH 2017, s. 9-52, 978-83-8030-231-0;

274/ Priorytety dla integracji europejskiej na najbliższe lata widziane z perspektywy ekonomisty i politologa, w: Z. Czachór, G. Grosse, W. Paruch (red.), Integracja Europejska. Polska Perspektywa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, s. 353-378, ISBN 978-7666-580-1;

275/ Przemysły kreatywne i ich rola we współczesnej gospodarce, w: A. Adamczak (red.), 100 lat ochrony własności przemysłowych w Polsce. Księga Jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1628-1658, ISBN 9788381-247696;

276/ Turbulencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i możliwe ich konsekwencje, w: A. Stelmach, T.R. Szymczyński, M. Walkowski (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, s. -789-808, ISBN978-83-65817-38-9;

277/ Światowy rynek ICT szansą czy zagrożeniem dla miejsc pracy? J. Czarzasty, Cz. Kliszko (red.) w: Świat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. Oficyna Wydawnicza SGH ISBN: 978-83-8030-247-1;

278/ Crowdfunding w Polsce na tle doświadczeń Stanów Zjednoczonych i wybranych krajów europejskich, w: A. Pluszyńska, A. Szopa (red.) Crowdfunding w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 47-70; ISBN 987-83-233-4425-5;

b/ artykuły

a /prace -wydane przed doktoratem:

l/Deficyt pracy a integracja. Życie Gospodarcze z 8.04.1979, Nr 14/1438;

2/ Raport Sekretarza Generalnego ONZ o związkach między rozbrojeniem a rozwojem, Sprawy Międzynarodowe 1982, Nr 3, s. 119-130;

3/ Produkcja i eksport broni w krajach „trzeciego świata”. Sprawy Międzynarodowe 1982, Nr 5. s. 81-95, (współautorstwo z P. Wieczorkiem 50%);

4/ Gławnyje probliemy sotrudniczestwa stran-czlienow SEW w ispolzowanji trudowych riesursow. Materiały z konferencji młodych pracowników nauki zajmujących się problematyką RWPG. Sofia luty 1979 Instytut Stosunków Międzynarodowych, s. 15;

5/ Problemy międzynarodowych porównań wydatków wojskowych. Sprawy Międzynarodowe 1981 Nr 4. s. 105-115. Współautorstwo z P. Wieczorkiem – 50%;

6/ Rozbrojenie i pomoc dla rozwoju. Biuletyn Instytutu Badania Problemów współczesnego Kapitalizmu, s. 35-46, Nr 10 z 10 października 1982;

7/ Polityka zatrudnienia i integracja krajów RWPG. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Zeszyt Nr 9 z 1983 s. 238-250;

8/ Restrykcje i sankcje gospodarcze stosowane wobec Polski oraz szacunkowe straty przez nie wywołane. Opracowanie zbiorowe w: Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Polski w świetle faktów i dokumentów (1980-1983), s. 119-143. Interpress 1984;

9/ Ekonomiczno-polityczne aspekty uczestnictwa państw rozwijających się w światowym wyścigu zbrojeń, (Współautorstwo z P. Wieczorkiem 50%), s. 48-65 Kapitalizm Nr 4/1982;

10/ Koncepcja stworzenia instytucjonalnego ogniwa łączącego rozbrojenie z pomocą dla rozwoju, s. 40-55. Kapitalizm nr 1/1983, współautorstwo z P. Wieczorkiem);

b/ prace wydane po doktoracie:

11/ Zasoby pracy krajów RWPG a współpraca międzynarodowa. Sprawy Międzynarodowe Nr 11/1984, s. 91-102;

12/ Zmiany w brytyjskiej produkcji i eksporcie uzbrojenia. Sprawy Międzynarodowe Nr 9/1985 s. 111-126;

13/ Ekonomiczne konsekwencje wyścigu zbrojeń. Wektory Nr 7/1985 s. 8-12, (współautorstwo z M. Perczyńskim, 50%);

14/ Polityczno-gospodarcze tło obecnych wydatków wojskowych w USA. Biuletyn Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS Nr 3/150 marzec 1986, s. 1-29;

15/ Wpływ kompleksu militarno-przemysłowego na politykę i gospodarkę. Materiał na sympozjum. WAP/PISM 1986, s. 1-27;

16/ Zmiany w przemyśle zbrojeniowym Stanów Zjednoczonych, Biuletyn Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS Nr 1/172 styczeń 1988, s. 1-29;

17/ Amerykański eksport uzbrojenia. Biuletyn Centrum studiów Polityki i propagandy ANS Nr 1/172 styczeń 1988, s. 29-59;

18/ Polityka ekonomiczna państw EWG wobec Polski w latach osiemdziesiątych. Biuletyn Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS Nr 3/162 marzec 1987 s. 41-66;

19/ Restrukturyzacja a zbrojenia w USA. Wektory Nr 11-12/1986 s. 9-14;

20/ Droga przemysłu zbrojeniowego RFN do SDI. Wektory Nr 4/1987 s. 22-26;

21/ Polityczno-gospodarcze tło obecnych wydatków wojskowych w USA. Biuletyn Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS Nr 3/150, marzec 1986, s. 1-29;

22/ Polityka ekonomiczna państw EWG wobec Polski w latach osiemdziesiątych. Biuletyn Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS Nr 3/162 marzec 1987 s. 41-66;

23/ Badania wpływu zbrojeń na rozwój gospodarki. Sprawy Międzynarodowe nr 7-8/1987 s. 129-140;

24/ Strategija ekonomiczeskowo i struktumowo prisposobliennij a narodnowo choziaj stwa SSzA k nowym usłowijam mirowoj kapitalisticzeskoj ekonomiki. Problemy Sowriemiennowo Kapitalizma. Informacjonnyj Biuletyn” Nr 37/1987 s. 56-61, Berlin;

25/ Problem badań zależności między rozbrojeniem i rozwojem. Oświata i wychowanie. NURT Instytut Kształcenia Nauczy cieli. Nr 28/632 z 14 września 1987 s. 32-35;

26/ Rozwój przez rozbrojenie: możliwości i ograniczenia. Biuletyn Centrum Studiów Polityki i Propagandy ANS Nr 2/173 luty 1988 s. 5-19;

27/ Rol’ wojenno-promyszliennych komplieksow w sowriemmiennom kapitalizmie. Probliemmy sowriemiennowo kapitalizma. Informacjonnyj biuleten” Nr 38/1988 s. 63-69, Berlin;

28/ Toward a new East-West Security Relationship: the Economic Agenda. Współautorstwo z G. Bissolino, L. Lang, P. McCarthy, s. 24. Institute for East-West Security Studies. Materiał przygotowany i przedstawiony na 7 konferencji IEWSS, zorganizowanej w Poczdamie. 9-11 czerwca 1988; 1/4 tekstu. Grupa robocza d/s Gospodarki i bezpieczeństwa w stosunkach Wschód-Zachód;

29/ Warunki rozwoju kompleksu militarno-przemysłowego RFN, zeszyty niemcoznawcze PISM, III (l) Warszawa 1988 s. 33-79;

b/ prace wydane po kolokwium habilitacyjnym:

30/ Światowe uwarunkowania wydatków wojskowych. Centralny Program Badań Podstawowych. Węzłowe problemy polskiej polityki zagranicznej. PISM 1989, s. 24;

31/ Światowe tendencje rozwoju przemysłu zbrojeniowego i transferu uzbrojenia. Centralny Program Badań Podstawowych. Węzłowe problemy polskiej polityki zagranicznej. PISM 1989, s. 30;

32/ Nowe trendy rozwojowe przemysłu zbrojeniowego w krajach NATO. Sprawy Międzynarodowe nr 12/1990 s. 101-117;

33/ Zmiany polityki finansowania zbrojeń NATO. Sprawy Międzynarodowe 3/1990 s. 57-71;

34/ Polen. Philosophie Realer Preise. Horizont, Zeitung fur Internationale Politik und Wirtschaft, marzec 1990, s. 11, objętość 0,5 aa.;

35/ Kto dziś kupuje, a kto sprzedaje broń? Rynki Zagraniczne Nr 102 (5191) z 7.11.1990 36/ Organization of Arms Trade in East Central Europe. Occasional papers. PISM 1990.

36/ Conversion of Arms Production in East Central Europe. Occasional papers. PISM 1991.

37/ Primary Steps in Reshaping the Military Industry in Eastern Europe in the 1990’s, w:

Peace and the Sciences, December 1991, s. 22-29.

38/ Relacje między importem a możliwościami eksportowymi na światowym rynku uzbrojenia, Sprawy Międzynarodowe, Nr 12/1991, s. 125-135.

39/ Eastern Europe, w: The New Economy, Washington, Summer 1991, s. 10.

40/ The Dilemas of Polish Arms Industries in the Period of System Changes, Berghof-Stiftung fur Konfliktforschung, Berlin, 1992, Materialen und Dokumente zur Friedens- und-Konfliktforschung, Nr 9, s. 17.

41/ Polska a COCOM, Studia i Materiały Nr 44 PISM 1992, s. 15.

42/ Polityka Wspólnoty Europejskiej w sprawie jej poszerzenia, s. 5-12, w: Wspólnota Europejska i państwa członkowskie wobec kwestii jej poszerzenia. Materiały seminarium „Integracja zachodnioeuropejska a Europa Środkowo-Wschodnia” Nr 4, PISM 1993, Studia i Materiały 5 5.

43/ Powiązania instytucjonalne Polski z gospodarką światową. Raporty IRiSS 1994, s.40.

44/ Umiędzynarodowienie produkcji a konkurencyjność, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski – uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością Nr 35/1995, s. 49-66, IRiSS 1995;

45/ Prieobrazowanija perechodnowo perioda: teoria i praktika, w: Mirowaja ekonomika i mieżdunarodnyje otnoszenija, Nr 6/1995, Moskwa, s. 114-120;

46/ Przemiany systemowe w gospodarce: teoria i praktyka, PISM. Studia i Materiały, Nr 91, Warszawa 1995, s. 15;

47/ Participation of International Institutions in the Transformation of East Central European Countries, Working Papers 123, World Economy Research Institute. Center for International Comparative Studies. Warsaw School of Economics. p. 1995.

48/ Country survey V: Poland and its Arms Industry, współautorstwo z M. Perczyńskim, P. Wieczorkiem, w: Defense and Peace Economics, Harwood Academic Publishers, 1995, Vol 6, s. 59-74;

49/ Polityka rządu a sektor przemysłu zbrojeniowego, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 5 (544) Maj 1995, s. 6-8;

50/ Probleme der regionalen Zusammenarbeit der CEFTA-Staaten, w: OstEuropa wirschaft. Nr l/1996, s. 38-51;

51/ Poland: the short-cut to reform proved possible, NATO Review Nr 1/1996, Bruksela, s. 17-22, wersja francuska: Pologne: Comment une reforme rapide a ete possible, Revue de l’OTAN, Nr l /l 996, Brussels, s. 17-22;

52/ Bezpieczeństwo Polski w nowych warunkach, Ad Meritum, Wiosna-Lato 1996, Kraków, s. 3 9-51.

53/ Poland: Labour Force in the Transition Period. Specific Focus on the Military Sector.  Kolokwium Ekonomiczne NATO 1996, Bruksela, s. 167-187;

54/ Organizacje międzynarodowe w nowych warunkach, Sprawy Międzynarodowe 3-4 (XLIX), lipiec/grudzień 1996, s. 85-102 (Intemational Organizations in the New Conditions, The Polish Quarterly of International Affairs, Volume 5 No.: 3-4/1996, s. 81-98);

55/ Koszty integracji Polski ze strukturami euroatlantyckimi, współautorstwo z P. Wieczorkiem, Ad Meritum, jesień-zima, Kraków 1996, s. 113-120;

56/ Koszty integracji Polski ze strukturami euroatlantyckimi, współautorstwo z P. Wieczorkiem, Opinie Nr 5/1997, s. 15;

57/ Enterprise investment Activities as a Measure of Adjustment to Macrostabilization Policy, współautortswo z J. Kotowicz-Jawor, Europe-Asia Studies, Vol 49. No.: 2, 1997, s.245-258;

58/ Poland and the EU: Macrostabilisation, Competitveness, Growth, Economic Papers, ISMSGH, 1997, s. 119-140;

59/ Forecasts of the Polish Membership in the European Union, Economic Papers, ISM SGH, 1997, s. 43-62;

60/ Perspektywy uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa Nr 3, 1997, s. 56-70;

61/ Szanse i zagrożenia otwarcia gospodarki Polski, Gospodarka Narodowa Nr 3, 1997, s. 99-101;

62/ Integracja z Unią Europejską. Zmiany strukturalne i konkurencyjność polskiej gospodarki, w: Zmiany Strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995, red. K. Gawlikowska-Hueckel, Instytyut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańska, Seria Transformacja Gospodarki, Nr 81;

63/ Costs of the Polish Integration with the Euroatlantic Structures, Paweł Wieczorek & Katarzyna Żukrowska, Working papers 11/1997, Copenhagen Peace Research Institute COPRI;

64/ The Costs of Polish Integration with NATO, współautorstwo z P. Wieczorkiem, w:Peace and Security. The IIP Research Quarterly. International Institute for Peace, Vienna Vol. XXIX, June 1997, s. 3 5-42;

65/ Szerokość otwarcia gospodarki – mierniki i znaczenie dla transformacji, Ad Meritum, Jesień-Zima 1997, Kraków, s. 90-102;

66/ Skutki unii walutowej dla procesów integracji, Sprawy Międzynarodowe lipiec-wrzesień l997, s. 79-96;

c/ prace wydane po uzyskaniu tytułu profesora nadzwyczajnego

67/ Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na integrację z Unią Europejską, IRiSS 1998, w: Dostosowanie w sferze realnej gospodarki Polski do integracji z UE, red. K. Żukrowska, IRiSS 1998, s. 146-166;

68/ Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w procesie transformacji w Polsce. Opinie 12. Departament Studiów i Planowania MSZ, 1998, s. 15;

79/ W różnym tempie. Gazeta Bankowa Nr 12/22 marzec 1998, s. 22;

70/ Strategia dochodzenia do członkostwa w UE. Opinie 11, Departament Studiów i Planowania MSZ, 1998, s. 15;

71/ Ocena realizacji kryteriów konwergencji krajów członkowskich UE, Przegląd Środkowo-Europejski, wrzesień 1998;

72/ Przygotowanie Polski do EMU: polityka kursowa i realizacja kryteriów konwergencji, Biuletyn Informacyjny. Wspólnoty europejskie. IKiC Nr 10 (86) październik 1998, s. 11-19;

73/ Intensywność konkurencji: Główny instrument polityki gospodarczej i przemysłowej -regulacje UE, w Układzie Europejskim oraz umowach Polski z CEFTA i EFTA; w: Biuletyn Informacyjny Wspólnoty Europejskie, Nr 12 (88)/1998 IKiC, s. 38-44;

74 Wewnętrzne skutki wprowadzenia euro: Znaczenie dla polityki gospodarczej Polski, Biuletyn Informacyjny, Wspólnoty Europejskie Nr l (89) styczeń 1999, IKiCs. 54-62;

75/ Międzynarodowe skutki wprowadzenia euro: Znaczenie dla polityki gospodarczej Polski, Biuletyn informacyjny wspólnoty europejskiej, IKiC, Nr 2 (90), luty 1999 s. 35-38;

76/ Pomoc finansowa wspólnot europejskich dla Polski w latach 1995-1999, Biuletyn informacyjny Wspólnoty Europejskiej, IKiC, Nr 5 (93), maj s. 34-39;

77/ Znaczenie decyzji Unii Europejskiej o wprowadzeniu euro, w: Ad Meritum (półrocznik Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków), 7/1999, s. 29-52;

78/ Perspektywy CEFTA, Opinie Nr 29, styczeń 2000. Departament strategii i Planowania Polityki Ministerstwo Spraw zagranicznych, s. 23;

79/ Co dalej z CEFTA? Nowe Życie Gospodarcze, 5 marca 2000, Nr 10/250, s. 16-18;

80/ Zróżnicowanie statusu inwestorów zagranicznych w specjalnych strefach ekonomicznych w świetle członkostwa Polski w Unii Europejskiej, współautorstwo z P. Wieczorkiem, Departemant Strategii i Planowania Polityki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, marzec 2000, s. 20;

81/ System bezpieczeństwa w tworzeniu, Ad Meritum, Półrocznik Instytyuitu Studiów strategicznych Międzynarodowego Centrum Kształtowania Demokracji, Kraków Nr 8/1999, s. 11-48;

82/ Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE – z uwzględnieniem sytaucji w hutach i kopalniach, w: IV dni europejskie, ECID, Katowice 1999, s. 7-13;

83/  Perspektywy rozwoju środkowo-europejskiej strefy wolnego handlu (CEFTA), Gospodarka Narodowa, Nr 11-12 (101) Rok X, listopad-grudzień 1999, s. 73-86;

84/ Polska-Rosja. Członkostwo w UE a handel. Nowe Życie Gospodarcze, Nr 25, 18 czerwca 2000, s. 36-37;

85/ Paweł Wieczorek, K. Żukrowska, Ekonomiczne konsekwencje przystąpienia Polski do NATO, w: Studia Polityczne ISP, PAN Nr 9/1999, s. 127-143;

86/ Budżet państwa w transformującej się gospodarce polskiej, w: OPTIMUM. Studia Ekonomiczne. Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki, Białystok 2000, Uniwersystet w Białymstoku, Nr 4 (8), s. 21-53;

87/ Influence of European Integration on Economic Transformation, w: Economic Papers No.: 30, Warsaw School of Economics. Institute for International Studies, Warsaw 2000 s. 33-56;

88/ Role of exchange rate policy in transforamtion and preparation for EMU. The Polish experience, w: Economic Papers No.: 30, Warsaw School of Economics. Institute for International Studies, Warsaw 2000 s. 87-97;

89/ Editorial Note, w: Economic Papers No.: 30, Warsaw School of Economics. Institute for International Studies, Warsaw 2000 s.5-8;

90/ Polskie członkostwo w UE w ponicejskich realiach gospodarczych i politycznych, Ad Meritum, 9-10/2001, s. 25-42;

91/ Wymiana handlowa Polska-Rosja w kontekście stosunków z Unią Europejską, w: Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, SGH Warszawa 2001, s. 21-34;

92/ K. Żukrowska, A. Zorska, M. Znoykowicz, Systemic Transformation in Easst Central Europe and EU Enlargement, Warsaw School of Economics, Programmme for European Studies (joint WSE/ Institut d’Etudes Politiques de Paris project, Course 7020-02 TEMPUS JEP 12133; European Training Fundation;

93/ Unia Europejska jako aktor globalny, współautorstwo z B. Jagiełło, A. Pochylczuk, Sprawy Międzynarodowe, Kwartalnik, lipiec-wrzesień 2001 (ukazało się w 2002) , s. 24-50;

94/ Editorial note, Economic paper No 32, 2002, s. 5-7;

95/ Koszty uczestnictwa Polski w unii gospodarczo-walutowej, Prace i materiały ISM, Warszawa 2001,(ukazało się w 2002) s.95-116;

96/ Polish preparation to the EU membership. Difference in valuation and their reasons, Economic Papers, Nr 31, Warszawa 2001 (ukazał się w 2002) s. 123-150;

97/ Editorial note, Economic Papers, Nr 31, Warszawa 2001 (ukazał się w 2002) s.5-7.

98/ Samodzielność gospodarcza w erze globalizacji. Kilka przyczynków analitycznych, wsółautorstwo z J. Ziemieckim, Polski przegląd Dyplomatyczny, t. 2. nr 1 (5) 2002, s. 115-139;

99/ Klasyfikacja modeli transformacji gospodarczej, w: Optimum. Studia Ekonomiczne. Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki, Nr 3 (15), Uniwersytet w Białymstoku, s. 31-53;

100/ K. Żukrowska, w: Sposoby formułowania programu przekształceń branży obronnej w Polsce, Warszawa 2002, s. 47-52;

101/ Partnerstwo Unia Europejska – Rosja, w: Polityka Wschodnia Nr 2/2002, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, s. 65-86;

102/ K. Żukrowska, M. Grącik, A. Pochylczuk, D. Sobczak, J. Zombirt, FDI and Trade. Exemplification of Poland and other Post-Communist States, Ezoneplus Working Paper, Berlin 2003;

103/ K. Żukrowska, Fiscal and Monetary aspects of preparation for membership – case of Poland on the background of other ECE economies. Conference paper: Fifth Workshop in the Framework of the Project Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession, 25-27 April, 2003, Bratislava, Institute of Slovak and World Economy;

104/ Wspólnoty Europejskie-Rosja: partnerstwo i kooperacja, Studia i Materiały Polskiej Fundacji Spraw Międzynarodowych, grudzień 2002;

105/ Program restrukturyzacji przemysłu obronnego w Polsce  na tle zmian zachodzących w tej dziedzinie w Unii Europejskiej, w: Studia i prace KES, Zeszyt naukowy 4, SGH 2003, s. 63-82; Stosowanie teorii integracji w praktyce europejskiej, w: Polska w Europie Nr 1 (43) 2003, s. 107-130;

106/ Konwent – reformy UE – interesy Polski, zapis dyskusji. Udział w dyskusji, w: Polska w Europie 4(42) 2002, s. 132;

107/ Globalization and Economic Identity, National Culture – Globalization „Roots and Wings”, Sopron 10-13 April 2002, University of West Hungary, Faculty of Economic Sciences 2003, s. 76-87

108/ Stosowanie teorii integracji w praktyce europejskiej, w: Polska w Europie Nr 1 (43) 2003, s. 107-130;

109/ New Europe, New economy the objective and its implication, Economic Papers nr 35, 2003, s. 5-18;

110/ Policy of exchange rate and competition, w: Economic Papers, SGH, Nr 36/2004 s. 7-18;

 

111/ Level of interest rates and capital flows, w: Economic Papers, SGH, Nr 37/2004 s. 7-16;

 

112/ Różnorodność zastosowanych modeli transformacji gospodarki, w: Prace i Materiały ISM, Nr 31/2004, s. 89-106;

113/ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – nośnik czy przeszkoda ,,nowej gospodarki”?, w: Prace i Materiały ISM, Nr 31/2004, s.27-46;

114/ Attitude of the EU members on enlargement, w: Economic Papers nr 33/2003 (wydany w 2004), Warszawa, s. 81-100;

115/ Editorial note, s w: Economic Papers nr 33/2003 (wydany w 2004), Warszawa,. 5-7;

116/ Mechanizm globalizacji a zdolność konkurowania polskich przedsiębiorstw, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty globalizacji, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom XC, Warszawa 2004, s. 67-79;

117/ Determinanty i współzależności rozwoju regionalnego i globalnego na początku XXI wieku, w: Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1066, J. Rymarczyk (red.) Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 2005, s. 412-422;

118/ Polska polityka gospodarcza  w kontekście polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej, w: J. Osiński (red.) Polska i jej sąsiedzi. Uwarunkowania gospodarcze, polityczne i kulturowe, SGH 2005, s. 39-54;

119/ EU international actor without army and the government, Economic Papers No 38 2005, s. 7-13;

120/ Change of the role of state, Economic Papers No 39 2005, s. 7-14;

121/ International coordination of politics: field and methods, Economic Papers 39 2005, s. 15-20;

122/ K. Żukrowska, Institutionalization and sequencing – instruments building confidence as precondition to universal development, Bonn (artykuł konferencyjny dostępny on-line www.eadi.org/gc2005/paperswgopen/ zukrowska_rev.pdf)

123/ Uwarunkowania zmian w gospodarce Unii Europejskiej i Polski na początku XXI wieku, s. 385-398; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 226, Rzeszów 2006;

124/ UE – USA stosunki ekonomiczne. Problem globalnego zarządzania. w: Paulina Gas (red.) Europa i Stany Zjednoczone – nowe partnerstwo, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2006, s. 67-90;

125/ Sektor publiczny w warunkach integracji politycznej Unii Europejskiej. Rozważania ramowe, w: Prace i materiały ISM, SGH, KES, ISM, Warszawa 2006, s. 35-50;

126/ współautorstwo z J. Stryjek, M. Grącik, P. Czerpak, Development Cooperation Sector In Poland, Economic Papers, No.: 40, 2006, s. 7-69;

127/ Institutionalization and sequencing – instruments building confidence as precondition to universal development, Economic Paper, No.: 40, 2006, s. 69-90;

128/ Methods available to overcome the Balassa-Samuelson effect in a catching-up economy, Economic Paper, No.: 40, 2006, s. 201-208;

129/ World after Cold War, Economic Papers, No.: 40, 2006, s. 251-254;

130/ International coordination of politics: fields and methods, Economic Papers, No.: 40, 2006, s. 255-262;

131/ Editorial note, Economic Paper, No.: 40, 2006, s. 5-7;

132/ Wpływ integracji z NATO na sferę społeczno-gospodarczą, w: Co oznacza członkostwo w NATO? Polskie doświadczenia w procesie integracji euroatlantyckiej. Materiały konferencyjne. Instytut Kościuszki. Kraków. 2006;

133/ American Benchmarking, Economic Papers, No.: 41, 2006; s. 19-29;

134/ US versus EU Member states budget policies, Economic Papers, No.: 41, 2006, s. 29-44;

135/ Editorial note, Economic Papers, No 41.; 2006, s. 5-7;

136/Transformacja demokratyczna w Europie Środkowej i Wschodniej, Panel nt transformacji ekonomicznej udział wzięli: K. Żukrowska, W. Orłowski, K. Duczkowska-Małysz, Fundacja Amicus Europae, 13-14.12.2005. s. 23-30;

137/ Sekwencyjność w liberalizacji zewnętrznych stosunków państwa  a globalizacja, w: Integracja a globalizacja, pod red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 2007, s. 397-417;

138/ Problem sekwencyjności we współczesnych stosunkach międzynarodowych wyznaczony przez globalizację, w: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, J. Rymarczyk (red. Naukowy), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 2006, s. 401-415;

139/ Currency union and the challenge of global economy, w: Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business University of Gdansk, 2008, s. 202-219;

 

140/ Zmiany gospodarcze w UE po poszerzeniu o kraje Europy Środkowej i Wschodniej i ich uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing z. 14, Rzeszów 2008, s. 495-508;

141/ Crisis as method to Achieve Sustainability,  w: Transformacje. An Interdisciplinary Journal, special issue 2005-2007, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, s. 122-140;

142/ India and China: Similarities and Differences In their Economic Policies, Economic Papers 43, Warsaw, Institute for International Studies, WSE, 2008, s. 125-148;

143/ Editorial note, Economic Papers 43, Warsaw, Institute for International Studies, WSE, 2008 s. 5-6;

144/ Transformacja zarządzania gospodarką światową: od politycznej dwubiegunowości do  finansowego dualizmu, w: Prace i Materiały ISM, Nr 37, SGH, Warszawa 2009, s. 181-214;

145/ Współpraca państw Azji w zakresie polityki monetarnej, w: B. Skulska red. (Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 89-102;

146/ Polska-Rosja w światowej perspektywie, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 1, styczeń 2010, s. 19-24;

147/ Globalizacja w kryzysie czy kryzys globalizacji? Liberte!. Głos wolny, wolność ubezpieczający, Numer III, 2009, s. 60-67;

148/ Możliwości finansowe budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w: Sprawy Międzynarodowe, styczeń-marzec 2010, s. 53-68;

149/ Miejsce Polski w gospodarce światowej w 2010 roku, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. Kwartalnik, zeszyt 17 Nr 1/2010, s. 507-520;

150/ Zarządzanie dla sukcesu. Wyzwania dla Polski w realizacji Strategii Europa 2020. w:   Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, Nr 1/2011(28), s. 72-86;

151/ Transfery międzynarodowe w warunkach wychodzenia z kryzysu, w: Ekonomia, Economics, nr 1(13), 2011, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 256-268;

152/ Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – hasłowość, instrumentalność, skuteczność, w: E. Cziomer (red.) Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr. 4 (VIII), Kraków 2011, s. 63-82;

153/ Characteristics of the International Governance. G-20 Financial Coordination in 2007/2008+ Financial Crisis: Where This Can Lead?, w: Warsaw East European Review, Volume 11/2012, s. 147-163;

154/ Innovativeness and development in the economies of Japan, Korea and China. A comparative approach, W: P. Skulski (ed.) Innovation as a factor of the development of the Asia-Pacific Region, Publishing House of Wrocław University of Economics, Research Papers of Wrocław University of Economics No.: 257, s. 85-95;

155/ Kryzys finansowy 2007/2008+ i jego skutki dla UE I strefy euro, Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4(IX), 2012, s. 73-88;

156/ The global financial crisis, the Eurozone crisis and their consequences for the Polish economy, w: The Eurozone Crisis: Implications for Central and Eastern Europe, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 10 (2012) Zeszyt 5, s. 45-63;

157/ Czy Unia Europejska może tworzyć miejsca pracy?, Dialog. Pismo dialogu społecznego, Nr 4/2012 (35), s. 3-25;

158/ Kryzys 2007/2008+ a przyspieszenie procesów restrukturyzacji i internacjonalizacji gospodarki światowej, w Międzynarodowe stosunki gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, Redaktor Naukowy Tadeusz Sporek, Studia ekonomiczne, Zeszyt 122, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 33-47;

158/ Przestrzeń wirtualna w działalności gospodarczej i bezpieczeństwo, W: L. W. Zacher, (red.) Wirtualizacja problemy, wyzwania, skutki. Poltext 2013, s. 333-352;

159/ Wolny handel: tworzenie czy zamykanie miejsc pracy? Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, Nr 4/ 2013 (39), s. 9-15;

160/ Kto może zyskać, a kto może stracić na podziale budżetu ogólnego Unii Europejskiej na dwie części, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, Nr 3/ 2013 (39), s. 8-16;

161/ Kryzys 2007/2008+ a przyspieszenie procesów restrukturyzacji i internacjonalizacji gospodarki światowej, w: Zeszyty Naukowe Wydziału, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 33-48;

162/ Characteristic of international governance. G-20 financial coordination experience in 2007/2008+  financial crisis:  where this can lead? w: Economic Papers, Nr 46, s.  9-29;

163/ Cooperation between Europe and Asia – evaluation of current stage, w: Economic Papers No: 47, s. 9-29;

164/ Ocena bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej i jej determinanty. Studium porównawcze, w: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 11 (2013) Zeszyt 4, s. 131-154;

165/ Instytucjonalizacja powiązań między Unią Europejską i państwami trzecimi a spójność, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Nr 2 (14) / 2013, SGH s.109-130;

166/ Stan umów Unii Europejskiej z otoczeniem międzynarodowym (przykład WNP, państw Afryki i Azji), w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. Nr 2 (14) / 2013, SGH s. 77-108;

167/ Szansa Polski po kryzysie finansowym 2007/2008+, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4 (X) Kraków 2013, s. 31-48;

168/Cooperation in Asia-Pacific Region  – Effects of Division of Labour, w: Economical and Political Interrelations in the Asia-Pacific Region, ed. By Bogusława Skulska, Przemysław Skulski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics, No.: 294, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013, s. 9-24, ISSN 1899-3192;

169/ Stan umów Unii Europejskiej z otoczeniem międzynarodowym (przykład WNP, państw Afryki i Azji), w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, Nr 2 (14)/2013 s. 77-108;

170/ Instytucjonalizacja  powiązań między Unią Europejską i państwami trzecimi a spójność,  w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, Nr 2 (14)/2013 s. 109-130;

171/ Sekwencyjność a wielopoziomowe zarządzanie gospodarką ze szczególnym uwzględnieniem państw rozwijających się, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, Nr 4 (20)/2014, s. 9-33;

172/ Transatlantycka liberalizacja handlu i przepływu kapitału, w: Transatantycka Współpraca ekonomiczna i jej globalne implikacje, red. E. Cziomer, Krakowskie Studia Międzynarodowe, Nr 2 (XI), Kraków 2014, s. 35-58;

173/ The role of Asia Pacific region in current stage of development of Word economy, w: Prace Naukowe Uniwersyetetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 370, Redefinition of the Role of Asia-Pacific Region in Global Economy, Ed. B. Skulska, A. H. Jankowiak, S. Mazurek, Wyd. UEW, Wrocław 2015, s.13-27;

174/ Relacje walutowe a TTIP. Raport specjalny. Porozumienie transatlantyckie, współautorstwo z M. Dunin-Wąsowicz, s. XIV-XVI,  Bank Miesięcznik Finansowy Nr 6, czerwiec 2015, ISSN 1230-9125;

175/ Model bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku. Od Teorii do praktyki, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, Nr 1 (XII), Kraków 2015, s. 15-39;

176/ Usługi finansowe w umowie TTIP, w: TTIP. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji. Nowy etap instytucjonalizacji współpracy UE-USA, red. M. Dunin-Wąsowicz, A. Jarczewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 101-122;

177/ Mapping the revamp ENP: actors, issues, challenges, prospects, w: European Neighbourhood Policy After the Arab Spring and Russia-Ukraine hybrid war, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 13 (2015) Zeszyt 4, s. 43-61;

178/ Napięcia w sąsiedztwie UE jako czynnik stymulujący zmiany, w:  Globalizacja – gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? (red. M. Domiter, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics  Nr 406, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 221-243, ISSN 1899-3192; e-ISSN 2392-0092-0041;

178/ współautorstwo z M. Dunin-Wąsowicz (50%), TTIP’s Monetary Clause Muddle, The Polish Quarterly of International Affairs. PISM. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Vol 24, No 3/2015, s. 107-118 ISSN: 1230-4999 Indeks 4000866;

179/ Financial Dimension in Asian Cooperation/ Finansowy wymiar współpracy azjatyckiej, w: Dimensions of Regional Processess in the Asia-Pacific Region, Research Papers of Wrocław University of Economics, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 413, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015, s. 118-136, ISBN 9788376955698;

180/ Testing the ‘CEEs model of transformation’ in the ENP
framework: challenges and opportunities: the Southern Dimensio, w: Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 14 no. 6, pp. 21-48, ISSN 1732-1395;

181/ Ideas in the ENP. Conflicting visions and interests of
the ENP between the EU member states and institutions?, w: Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Vol. 14 no. 6, p. 121-146, ISSN 1732-1395;

182/ Powiązania liberalizacyjne  rynków z różnych regionów/ Liberalization ties of markets from different region, w: Ekonomia XXI wieku. Economics of the 21st Century, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 (11) 2016, s. 11-25, ISSN 2353-8929, wersja internetowa e-ISSN 2449-9757;

183/ Rozwój Unii Europejskiej do 2020 roku a nowe wyzwania globalizacji i konkurencji międzynarodowej z uwzględnieniem roli, miejsca i interesów Polski, Krakowskie Studia Międzynarodowe, Nr 1 Kraków 2017 (XVII) e-ISSN 2451-0610; ISSN 1733-2680, s. 17-34;

184/ Southern and eastern dimension revisited: the (political) economy of transformation perspective/ Ponowna analiza wymiaru południowego I wschodniego EPS z perspektywy ekonomii (politycznej) transformacji, w: Ekonomia XXI Wieku. Economics of the 21st Century, 1(17)2018, ISSN 2353-8929, s. 7-21; wersja elektroniczna e-ISSN 2449-9757;

185/ Problem symetrii między otwartą gospodarką a otwartym społeczeństwem, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace Nr 2 (34)/2018, s. 11-38; ISSN 2082-0976;

186/ Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefy, s. 161-171, w: Rocznik Integracji Europejskiej (Yearbook of European Integration Poznań 2018, ISSN 1899-6256, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/rie-2018-12-11.pdf

 

c/ recenzje:

a/ przed doktoratem:

1/ Polsko-japońkie stosunki ekonomiczne. Nowe Książki 15.02.1979. Nr.3.

2/ Metoda nakładów i wyników. Nowe Książki. 15.05.1979. Nr 9.

3/ Nowy typ współpracy. Nowe Książki. 15.09.1979. Nr 17.

4/ Teoria zarządzania. Nowe Książki. 15.11.1979. Nr 21.

5/ O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu. Nowe Książki 30.11.1979. Nr 22.

61 Poziom życia – metody mierzenia i oceny. Nowe Książki. 15.08.1980. Nr 15.

7/ Jak oceniać pracę. Nowe Książki. 31.08.1980. Nr 16.

8/ Obstacles to Disarmament and Ways of 0vercoming them. Sprawy Międzynarodowe 1982, Nr 8-9.

91 A. Budnikowski, Naturalne bariery wzrostu a współpraca międzynarodowa. Sprawy Międzynarodowe 1983 Nr 5.

10/ Konfrontacja czy współpraca. Nowe Książki. 1983 nr 8;

11/ Teorie ekonomiczne Karola Marksa. Nowe Książki 1984 Nr 9.

b/ wydane po doktoracie:

12/ Razdielenije truda i towamo-dieneżnyje otnoszenija w usłowiach internacjonalizacji socjalisticzeskowo proizwodstwa. Sprawy Międzynarodowe Nr 9 1985;

c/ wydane po kolokwium habilitacyjnym:

13/ The Two German States and European Security. Sprawy Międzynarodowe. Nr 3 1990 s. 136-142;

14/ Bases Abroad. Sprawy Międzynarodowe. Nr 5 1990. 15/ The New Eastern Europe: Western Responses, Sprawy Międzynarodowe Nr 12/1990;

15/ Horst Siebert (red.) The Transformation of Socialist Economies, Sprawy Międzynarodowe, Kwiecień-czerwiec 1993;

16/ J. Sachs, Poland’s Jump to Market Economy, The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, London, England 1993, s. 125, Sprawy Międzynarodowe Nr 1/1994;

17/ Lester Thurow. Head to Head. The Coming economic Battle among Japan, Europe and America, William Morrow and Company inc. New York 1992, s. 336, Sprawy Międzynarodowe Nr 1/1994;

18/ State of the World, Lester R. Brown (red) A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a Sustainable Society. W.W. Norton & Company New York, London 1994, s. 256;

19/ D. Hubner, M. Lubiński, W. Małecki, Z. Matkowski, Koniunktura gospodarcza, PWE 1994, s. 246, Sprawy Międzynarodowe 1/1994;

20/ Central and Eastern Europe the Challenge of Transition, red. Regina Cowen Karp, SIPRI, Oxford University Press 1993, s. 322, Sprawy Międzynarodowe nr 2/1994;

21/ Economic Developments in Cooperation Partner Countries From A Sectoral Perspective, NATO Economic Colloquium 30 June, l and 2 July 1993, Brussels 1993, s. 295, Sprawy Międzynarodowe nr 2/1994;

22/ D. Hubner. Transformation and Growth 1990-1993. Working Papers nr 5, IRiSS, Warsaw 1994, s. 43. Sprawy Międzynarodowe nr 2/1994;

23/ W. Karpińska-Mizielińska, Zmiany stosunków własnościowych w procesie tworzenia strategii gospodarczej, Raporty. Studia nad Strategią. IRiSS 1994, Zeszyt 14, s. 57, Sprawy Międzynarodowe nr2/1994;

24/ Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Polski w latach dziewięćdziesiątych, Sprawy Międzynarodowe nr 3/1994;

25/ J. M. Dąbrowski, Z. Dworzecki, K. Gawlikowska-Hueckel, B. Wyżnikiewicz, Investment risk in Poland 1994, Sprawy Międzynarodowe styczeń/marzec 1995, s. 193-194;

26/ L. Balcerowicz, Socialism, Capitalism, Transformation, Sprawy Międzynarodowe październik-grudzień 1995, s. 134-136;

27/ B. Bożyk: polityka gospodarcza Polski 1985-2000, Sprawy Międzynarodowe

paździemik-grudzień, Warszawa 1995, s. 136-137;

28/ E. Oziewicz (red.) Wybrane problemy procesów integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej. Sprawy Międzynarodowe lipiec-wrzesień 1995, Warszawa Nr 3/1995, s. 142-144;

29/ H. Bloom, R. Calori, P. de Woot, Zarządzanie Europejskie. Poltext, Warszawa 1995, Gospodarka Narodowa Nr 10/1995;

30/ OECD. Przegląd Gospodarczy. Polska. URM Warszawa 1994, Gospodarka Narodowa Nr 10/1995;

31/ A. B. Kisiel-Łowczyc, CEFTA Środkowo-Europejska Strefa Wolnego Handlu, Sprawy Międzynarodowe Nr 2/1996;

32/ Nasze światowe podwórko. Raport Komisji do spraw światowego kierowania, Sprawy Międzynarodowe Nr 3-4/1996.

33/ John Pinder: European Community. The Building of a Union, Sprawy Międzynarodowe, styczeń-marzec 1996;

34/ Policy of Regional Innovations and Restructuring, eds. M. Kozak, A. Kukliński, J. Szlachta – Gospodarka Narodowa 11/12/1997, s. 64;

35/ Expanding Membership of the European Union, red. Richard Baldwin, Pertti Haaparanta, Jaakko Kiander, Cambridge University Press 1995, s. 268, Gospodarka Narodowa SGH, 6/1997;

d/ prace wydane po uzyskaniu tytułu profesora nadzwyczajnego

36/ Aidan Cox, Antonique Koning, Adrain Hewitt, John Howell, Anna Marr, Understanding European Community. Aid Policies, Management and Distribution Explained, Overseas Development Institute, London 1997, s. 120, Gospodarka Narodowa Nr SGH, 7/1998, s. 88-90;

37/ Stanisław Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 424, Gospodarka Narodowa SGH, 1998, s. 424;

38/ Zbigniew Brzeziński: Wielka szachownica (The Grand Chessborad), Sprawy Międzynarodowe, styczeń-marzec 1999, Nr.: 1/1999, s. 173-175;

39/ The Political Economy of Dual Transformations. Market Reform and Democratization in Hungary – David Bartlett,  Gospodarka Narodowa III/110, s. 89-91;

40/ Polska w WTO – Janusz Kaczurba, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (red.), Gospodarka Narodowa SGH, Nr V-VI/128/1999, s. 92-94;

41/ Jacek Czaputowicz: Ład czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, w: Sprawy Międzynarodowe, październik-grudzień 1998, s. 110-112;

42/ Conversion Survey 1998. Global Disarmament, Defense Industry Consolidation and Conversion, Sprawy Międzynarodowe, lipiec-wrzesień 1998, s. 172-174;

43/ Ryszard Zięba: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje-struktury-funkcjonowanie, Sprawy Międzynarodowe Jesień 1999, s.    (wersja angielska Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje-struktury-funkcjonowanie. Institutionalization of European Security, Concepts-Structures-Operation), The Polish Quarterly of International Affairs, Autumn 1999, Vol. 8, Nr 4, s. 118-121;

44/ Paul G. Hare (ed.) Systemic Change in Post-Communist Economies, w: Sprawy Międzynarodowe, styczeń-marzec 2000, s. 132-134;

45/ Todd Sandler, Keith Hartley, The Political Economy of NATO. Past, Present and into 21 Century, The Polish quarterly of international affairs, Autumn 2000, s. 141-144;

46/ / A. Zielińska-Głębocka (red.) Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską, w: Gospodarka Narodowa Nr.: 3/2001, SGH, s. 89-93;

47/ K. Starzyk (red.), Gospodarcze sąsiedztwo Polski. W warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską; globalizacji, Semper Warszawa 2005, w: Sprawy Międzynarodowe Nr 3/2006, s. 151-153;

48/ A. Kukliński, K. Pawłowski (red.), Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2006, w: Sprawy Międzynarodowe Nr 4/2006, s. 119-121;

49/ E. Latoszek, Integracja Europejska. Mechanizmy i wyzwania. KiW, Warszawa 2007, s. 624; Sprawy Międzynarodowe, Nr 3/2008, s. 162-164;

50/ Review of Foreign Economic Policy in the Process of Market Transition. The Case of China, by Kazimierz Starzyk, Placet, Warsaw 2009, w: Economics. Asian Studies, B. Skulska (ed), Publishing House of Wrocław University of Economics, 2010, s. 219-222;

51/ Recenzja książki Bogusławy Skulskiej “Regionalizm ekonomiczny Azji Wschodniej”, Ekonomia, Economics, 2/23, 2013, s. 190-196;